artika - My CARRARA

Loading...
by pedini

artika Made in Italy 100% Certificate acts according to system IT01 100% Original Italian Quality

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN 9001

Certified IT AEOC 10 0341

IL PIACERE DELLA CUCINA

Pedini spa via Aspio 8 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) Italy Telefono +39 0721 899988 Fax +39 0721 1622096 www.pedini.it E-mail: [email protected]

artika

IL PIACERE DELLA CUCINA

artika/more then function

page 4

page 28

page 52

l’isola, in laccato lucido l’ilot, en laqué brillant the island, high gloss lacquer la isla, en lacado brillo


la penisola, in laccato e rovere la péninsule, en laqué et en chêne the peninsula, lacquer and oak veneer la penínsola, en lacado y roble

la lineare, in laccato lucido le linéaire, en laqué brillant the linear, high gloss lacquer lineal, en lacado brillo

Η νησίδα σε γυαλιστερή λάκα Остров, блестящий лак

Το πάσο σε λάκα Полуостров, лак

Η γραμμική σε γυαλιστερή λάκα Линейная композиция, блестящий лак

Il tutto bianco esalta lo spazio e accoglie l’arte; dall’idea di un’azienda, dal progetto di un designer all’emozione di una tela d’artista. Così nascono spazi nuovi per una famiglia che esige libertà di movimento nell’ambiente più tradizionale della casa. / Le blanc magnifie la place et héberge l’art; de l’idée d’une usine au projet d’un designer ou à l’émotion d’une toile d’artiste. Ainsi de nouveaux espaces naissent dans une famille qui exige une liberté de mouvement dans le quotidien de la maison. / The total white exalts the space and harmonizes with the art; from the idea of a company, through a project of a designer, to the emotion of an artist’s painting. Perfect spaces are created for a family that demands freedom of movement in the most important part of the house. / El todo blanco exalta el espacio y acoge el arte; la idea de una empresa, del proyecto de un diseñador a la emoción de una tela de artista. Así nacen espacios nuevos para una familia que exige libertad de movimiento en el entorno más tradicional de la casa. / Το ολόλευκο εξυψώνει τον χώρο και αγκαλιάζει την τέχνη· από την ιδέα μιας επιχείρησης, από το σχέδιο ενός σχεδιαστή

στη συγκίνηση ενός καμβά καλλιτέχνη. Έτσι γεννιούνται νέοι χώροι για μια οικογένεια που χρειάζεται ελευθερία κίνησης στον πιο παραδοσιακό χώρο του σπιτιού. / Насыщенный белый цвет восхищает и граничит с искусством; возникновение идеи и ее воплощение посредством проекта дизайнера вызывает ощущение прекрасного творения мастера. Продуманное композиционное решение новой Artika позволяет освободить максимум пространства в кухонной зоне.

La ricerca di equilibrio tra casa e benessere è l’elemento chiave per progettare con responsabilità. Artika rielabora le sue forme per scandire lo spazio con più armonia e semplicità. Adotta un linguaggio universale, facilmente comprensibile, l’intimità della famiglia. / La recherche d’un équilibre entre maison et bien-être est l’élément clé d’une projection responsable. Artika accommode ses formes pour accentuer la place avec plus d’harmonie et de simplicité. Il adopte un langage universel, aisément compréhensible dans l’intimité de la famille. / The research of equilibrium between design and comfort is the key element to a great. Artika - its shapes convey again harmony and simplicity. It adopts universal language, easily comprehensible, the intimacy of the family. / La búsqueda de equilibrio entre casa y bienestar es el elemento clave para proyectarr con responsabilidad. Artika reelabora sus formas para recalcar el espacio con más armonía y sencillez. Adopta un lenguaje universal, fácilmente comprensible, la intimidad de la familia. / Η αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα σε σπίτι και ευημερία

είναι το στοιχείο κλειδί για σχεδιασμό με ευθύνη. Η Artika ξανά δημιουργεί τις φόρμες της για να ανιχνεύσει τον χώρο με περισσότερη αρμονία και απλοϊκότητα. Υιοθετεί μια παγκόσμια γλώσσα, εύκολα κατανοητή, την οικειότητα της οικογένειας. / Найти равновесие между дизайном и комфортом – одна из самых важных задач при проектировании кухонь. Artika возрождается в новых формах, раздвигающих пространство. Девиз новой Artika гармония и простота! Этот универсальный язык, понятный всем, объединяет семью.

Artika design / Domenico Paolucci

8

9

Artika, la naturale interpretazione di un segno. Al centro dello spazio cucina domina un’isola a tutto tondo, presenza estetica e funzionale che lascia ampia libertà di coinvolgimento familiare. Lo spazio, ben interpretato, diventa comunicazione. / Artika, l’interprétation naturelle d’un signe. Au centre de la cuisine domine un îlot de travail arrondi, présence esthétique et fonctionnelle qui laisse une grande liberté de mouvement et une implication familiale. La place, bien interprétée, devient communication. / Artika, the natural interpretation of a sign. A big rounded island in the centre of the kitchen’s space, with an aesthetical and functional presence - it leaves ample freedom of family involvement. The space, well designed, becomes interactive. / Artika, la natural interpretación de una señal. En el centro del espacio cocina domina una isla circular, presencia estética y funcional qué deja amplia libertad de implicación familiar. El espacio, bien interpretado, se convierte en comunicación. / Artika, η φυσική ερμηνεία ενός σημαδιού. Στο κέντρο της κουζίνας κυριαρχεί

I disegni descrivono dimensioni e libertà di movimento. / Les dessins exposent les dimensions et la liberté de mouvement. / The drawings describe dimensions and freedom of movement. / Los dibujos describen dimensiones y libertad de movimiento. / Τα σχέδια περιγράφουν διαστάσεις και ελευθερία κίνησης. / Чертежи отражают размеры и свободу действия.

23710

18 •

92,4

120

238,5μία νησίδα ολοστρόγγυλη, παρουσία αισθητική και λειτουργική που αφήνει μεγάλη ελευθερία οικογενειακής δράσης. Ο χώρος, καλά ερμηνευμένος, γίνεται επικοινωνία. / Artika – основная деталь кухни. Круглый остров является центром кухонного пространства, решает эстетическую и функциональную задачу, оставляет максимум пространства для свободного перемещения в кухонной зоне.11

12

13

14

15

Artika,ruota attorno a te. Il design si arricchisce di nuovi contenuti espressivi per diventare uno strumento di comunicazione all’interno della famiglia. Il piano snack completa il bancone per accogliere lavoro e piacere. Il grande frigo, con la sua perfetta refrigerazione, conserva perfettamente ogni cosa. / Artika, s’enroule autour de nous. Le design s’enrichit de nouveaux contenus expressifs pour devenir un instrument de communication familiale. Le plan snack complète le comptoir pour accueillir travail et plaisir. Le grand réfrigérateur, conserve parfaitement tout. / Artika, wraps around you. The design gains a new significant improvement to become a tool of interaction inside the family. The snack table completes the counter top – it connect the work space with the eating area. A perfect refrigerator / wine cooler. / Artika, rueda alrededor de ti. El diseño se enriquece de nuevos contenidos expresivos para convertirse en un instrumento de comunicación dentro de la familia. La encimera snack completa la barra para acoger trabajo y placer. El gran frigo, con su perfecta refrigeración, conserva perfectamente cada cosa. / Artika, γυρίζει γύρω από εσένα.

244

216

Il frigo è composto da 4 colonne, le due centrali con ante vetro sono adibite a cantina. / Le réfrigérateur est composé de 4 colonnes, les deux centrales avec des portes en verre sont destinées à la cave. / The refrigerator is composed of 4 tall units, and the two central tall units with glass doors are a wine cooler. / El frigo está compuesto por 4 columnas, las dos centrales con puertas en vidrio estan destinadas a la bodega. / Το ψυγείο αποτελείται από 4 κολώνες, οι δύο

κεντρικές με γυάλινες πόρτες χρησιμοποιούνται ως κελάρι. / Холодильник состоит из 4 шкафовпеналов, два центральных со стеклянными дверцами переоборудованы под винный шкаф.

16

Το design εμπλουτίζεται με καινούρια εκφραστικά περιεχόμενα για να γίνει ένα εργαλείο επικοινωνίας στο εσωτερικό της οικογένειας. Ο πάγκος σνακ συμπληρώνει τον πάγκο για να αγκαλιάσει εργασία και ευχαρίστηση. Το μεγάλο ψυγείο, με την τέλεια ψύξη, συντηρεί τέλεια καθετί. / Artika вращается вокруг тебя. Новый экспрессивный дизайн позволяет сделать кухню лучшим местом для общения семьи. Круглая столешница над барной стойкой завершает дизайн, объединяя рабочую поверхность и обеденную зону. Большой холодильник прекрасно сохранит любой продукт.

18

19

Artika “si disegna” attorno ai tuoi gesti di cucina, seguendone la spontaneità e la disinvoltura dei movimenti. Guardando non solo al far cucina ma anche alla familiarità e alla convivialità dell’ambiente / Artika “se dessine” autour des gestes quotidiens de cuisine en suivant la spontanéité et la désinvolture des mouvements. Cuisine est synonyme de convivialité. / Artika is designed around your movements in the kitchen, flowing with your ever move. Not just for cooking – it also compliments the space and welcomes you. / Artika se dibuja alrededor de tus gestos en la cocina, siguiendole la espontaneidad y la soltura de los movimientos. Fijándose no sólo en hacer de cocina si no también un ambiente familiar y de convivencia. / Η Artika «σχεδιάζεται» γύρω από τις ενέργειές σου στην κουζίνα, ακολουθώντας τον αυθορμητισμό και την αυτοπεποίθηση των κινήσεων. Κοιτώντας όχι μόνο να φτιάξουμε μια κουζίνα αλλά και την οικειότητα για την συνύπαρξη με το περιβάλλον. / Artika подстроится под все твои действия - спонтанные и непринужденные. Отныне кухня не только место приготовления пищи, но и зона общения и встречи с друзьями.

20

21

22

23

24

25

26

Piani curvi, assenza di maniglie, lavelli e fuochi a integrati, piano snack a penisola; acciaio, essenze, materiali tecnici... tutto concorre per creare una situazione ottimale di lavoro. / Plans courbes, absence de poignées, éviers et feux intégrés, plan snack péninsule; acier, essences, matériaux techniques... tout aide à créer une situation optimale de travail. / Rounded work surfaces, absence of handles, integrated sinks and cook tops, peninsula snack table; steel, variety, technical materials... all come together to create an optimal work space. / Encimeras curvas, ausencia de tiradores, fregaderos y fuegos integrados, encimera snack en península; acero, esencias, materiales técnicos... todo concurre para crear una situación optimal de trabajo. / Πάγκοι καμπύλοι, απουσία χερουλιών, νεροχύτες και εστίες ενσωματωμένοι,

πάγκος σνακ σε νησίδα· ατσάλι, ουσίες, τεχνικά υλικά… όλα συμμετέχουν για να δημιουργήσουν μία τέλεια κατάσταση εργασίας. / Закругленные поверхности, отсутствие ручек, мойки и варочные панели, находящиеся на одной линии с топом, полуостровной snack-топ; сталь, дерево, технически совершенные детали…все это создано для обеспечения лучших условий для работы и отдыха.

27

28

29

Tutta in laccato bianco lucido con gola sottopiano. Top in Quarzite bianco con lavello e piano cottura in acciaio “filotop”, piano dinette in rovere silver e cappa Flat in vetro lucido verniciato bianco /All in glossy lacquer white with groove. Quartzite white counter with stainless steel flush-mounted sink and hob, dinette counter silver oak, hood Flat in glossy glass white. /Toute en laqué blanc avec la gorge sous plan. Plan de travail en quartzite blanc avec évier et plaque de cuisson en acier “à fleur”, table déjeuner en chêne Silver et hotte Flat en verre brillant blanc. /Toda en lacado blanco brillo con gola bajo encimera. Encimera en cuarcita de color blanco con fregadero y placas de acero inoxidable “enrasado encimera”, mesa dinette en roble silver y campana Flat de vidrio brillo blanco. /Все в белом лаке с желобом - “голой” под столешницей. Топ из белого кварцита с мойкой и варочной поверхностью из нержавеющей стали “заподлицо”, столик “dinette” в дубовой от делке серебристого цвета, вытяжка Flat из глянцевого стекла, окрашенного в белый цвет.

32

33

Top in Quarzite bianco con lavello e piano cottura in acciaio “filotop” e cappa Flat in vetro lucido verniciato bianco / Quartzite white counter with stainless steel flush-mounted sink and hob, hood Flat in glossy glass white. / Plan de travail en quartzite blanc avec évier et plaque de cuisson en acier “à fleur”et hotte Flat en verre brillant blanc. / Encimera en cuarcita de color blanco con fregadero y placas de acero inoxidable “enrasado encimera” y campana Flat de vidrio brillo blanco. / Топ из белого кварцита с мойкой и варочной поверхностью из нержавеющей стали “заподлицо”, от делке серебристого цвета, вытяжка Flat из глянцевого стекла, окрашенного в белый цвет.

34

36

37

Nonostante vi sia una globale parificazione tecnologica, il prodotto deve prima di tutto rispondere alle necessità della famiglia,e la richiesta è di interagire in tutti gli spazi della casa, senza barriere. Volumi morbidi, laccati lucidi, spazi comodi, tecnologici ed essenziali. Perfetti per ricevere e se serve… anche per cucinare. / Malgré une évolution technologique globale, le produit doit répondre aux nécessités de la famille et la demande avant tout est d’interagir avec toutes les pièces de la maison sans barrières. Volumes doux laqués brillants, pièces confortables, technologiques et essentielles. Parfaits pour recevoir et … aussi pour cuisiner. / The main goal is for the product to be built around the family – it allows interaction in the various spaces of the home, without barriers. Soft, round lines, glossy lacquered doors, comfortable, technological and essential spaces. Perfect for entertaining and for cooking. / A pesar de que hay una global equiparación tecnológica, el producto tiene que contestar ante todo a las necesidades de la familia y a la necesidad de interaccionar en todos los espacios de la casa, sin barreras. Volúmenes blandos, lacados brillo, espacios cómodos, tecnológicos y esenciales. Perfectos para recibir y que sirven… también para cocinar. / Παρόλο που υπάρχει μια παγκόσμια τεχνολογική ομοιότητα, το προϊόν πρέπει πρώτα απ’ όλα να απαντά στις ανάγκες της οικογένειας και η απαίτηση είναι να αλληλεπιδρά σε όλους τους χώρους του σπιτιού, χωρίς σύνορα. Όγκοι μαλακοί, γυαλιστεροί λακαριστοί, χώροι άνετοι, τεχνολογικοί και ουσιώδεις. Τέλειοι για να υποδεχτούν η να μαγειρέψουν. / Мягкие линии, блестящие фасады, удобные системы хранения, практичность и надежность – Artika гарантирует, что на кухне будет удобно не только готовить, но и приятно проводить время.

38

39

40

41

42

43

Aperture totali, chiusure soft, attrezzature mirate, guide collaudate, cerniere testate, tecnologia assoluta. Artika si attrezza con cassetti e cassettoni “a tutto tondo”, garantendo affidabilità nel tempo. / Ouvertures totales, fermetures soft, équipements ciblés, guides de mise au point, charnières testées, technologie absolue. Artika s’équipe avec des tiroirs et coulissants galbés, en garantissant une fiabilité dans le temps. / Total access, soft closings, fully equipped, heavy duty hardware, ergonomically designed, absolute technology. Artika’s curved drawers, guaranteeing practicality and reliability. / Aberturas totales, cierres soft, accasorios a la vista, guías reflorzadas, cremalleras probadas, tecnología absoluta. Artika se equipa con cajones y cestas “a todo círculo”, garantizando fiabilidad en el tiempo. / Πλήρη ανοίγματα,

κλεισίματα soft, εξοπλισμοί, ράγες, μεντεσέδες, απόλυτη τεχνολογία. Η Artika εξοπλίζεται με συρτάρια και καλάθια «ολοστρόγγυλα», εγγυόμενη αξιοπιστία στο χρόνο. / Система полного выдвижения ящиков, доводчики плавного закрывания, протестированные петли, современное внутреннее наполнение. Закругленные маленькие и большие ящики Artika надежны и практичны.

44

Le basi curve hanna la caratteristica apertura a gola sottopiano in alluminio verniciato bianco. Ante, cassetti e cassettoni seguono la linea curva del piano, rivelando una soluzione estetica piacevole e funzionale, ciò non toglie la possibilità di utilizzare completamente lo spazio interno disponibile. / Les bas galbés ont la même caractéristique avec une ouverture à gorge sous plan en aluminium blanc verni. Tiroirs et coulissants suivent la ligne courbe du plan, en révélant une solution esthétique agréable et fonctionnelle, ceci n’enlève pas la possibilité d’utiliser complètement la place intérieure disponible. / The curved base units have the characteristic handle-less doors with the aluminium white lacquered “C” channel that follows the contour of the kitchen. The doors, the drawers and the pan drawers follow the curved line of the kitchen, revealing a functional and an aesthetical design solution, that allows for the possibility of using all the internal cabinet space. / Las bases curvas tienen

la característica apertura a garganta sottopiano de aluminio barnizado blanco. puertas, cajones y cestas siguen la línea curva de la encimera, revelando una solución estética agradable y funcional, eso no quita la posibilidad de utilizar completamente el espacio interior disponible. / Τα καμπύλα ντουλάπια βάσης έχουν το

χαρακτηριστικό άνοιγμα με λαβή κάτω από τον πάγκο σε αλουμίνιο περασμένο με λευκό βερνίκι. Πόρτες, συρτάρια και καλάθια ακολουθούν την καμπύλη γραμμή του πάγκου, αποκαλύπτοντας μια ευχάριστη και λειτουργική αισθητική λύση κάτι που δεν αφαιρεί τη δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης του εσωτερικού διαθέσιμου χώρου. / Закругленные базы вместо ручки имеют выпел-желоб из алюминия, окрашенного в белый цвет. Дверцы, ящики повторяют плавные линии столешницы, являя собой прекрасное функциональное и дизайнерское решение, позволяя максимально использовать все пространство.

45

40

440• •293,5

210

γκρι κρύσταλλο, ο πάγκος από λευκό χαλαζία, η λευκή γυαλιστερή λάκα, το σύνολο των στοιχείων δημιουργεί μία ενιαία αισθητική όψη, που παίρνει σχήμα από τους αρμονικούς συσχετισμούς των αντικειμένων. / Столешница-snack из серого стекла, топ из белого кварца, белый блестящий лак – вместе эти компоненты создают единый эстетический образ.

• •Il piano snack in cristallo grigio, il piano in quarzo bianco, il laccato bianco lucido, l’insieme dei componenti crea una visuale estetica unitaria, che prende forma dalle correlazioni armoniche degli elementi. / Le plan snack en cristal gris, le plan de travail en quartz blanc, le laqué blanc, composent une esthétique unitaire visuelle, une harmonie des éléments. / The grey glass worktop, the white quartz worktop, the glossy white lacquered worktop all come together in perfect and esthetical harmony. / La encimera snack en cristal gris, la encimera de cuarzo blanco, el lacado blanco brillo, el conjunto de los elementos crea una visual estética unitaria, que toma forma de las correlaciones armónicas de los elementos. / Ο πάγκος σνακ από

40440

• •

219,6

46

47

48

49

50

Linee morbide, superfici che valorizzano i materiali, finiture originali e la naturalità compositiva, garantiscono un’estetica attuale senza dimenticare l’innovazione tecnologica finalizzata a garantire la massima funzionalità. / Lignes douces et surfaces qui valorisent les matériaux, finitions originales et pureté des composants, garantissent une esthétique actuelle sans oublier l’innovation technologique dont la finalité est de garantir une fonctionnalité maximale. / Soft round shapes, surfaces and original finishes that work together perfectly and the natural design flow – all guarantee the ultimate beauty, without sacrificing technological innovation delivers maximum function. / Líneas suaves, superficies que revalorizan los materiales, perfeccionamientos originales y la naturalidad compositiva, garantizan una estética actual sin olvidar la innovación tecnológica con la finalidad de garantizar la máxima funcionalidad. / Απαλές γραμμές, επιφάνειες που αξιοποιούν

τα υλικά, αυθεντικά φινιρίσματα και η συνθετική φυσικότητα, εγγυώνται μια σύγχρονη αισθητική χωρίς να ξεχνάμε την τεχνολογική καινοτομία που προορίζεται να εγγυάται τη μέγιστη λειτουργικότητα. / Мягкие линии, оригинальные отделки, простота композиционных решений отвечают всем требованиям современного дизайна, не оставляя при этом без внимания технологические инновации и максимальную практичность.

51

Capace di offrirti uno spazio lavoro confortevole e cionvolgente anche nella sua linearità. Quasi una silhouette che accompagna i tuoi movimenti, lasciando liberi gli spazi che solitamente intralciano gli spostamenti. Senza però mancare nella capienza dei contenuti. / Capable d’offrir une place de travail aisée et passionnante aussi dans sa linéarité. Une ligne qui accompagne les mouvements, en dégageant les endroits qui souvent entravaient les déplacements. Sans cependant manquer de rangements. / A comforting and involving linear work space. As a silhouette that accompanies your movements and free your buddy’s natural movements. It doesn’t sacrifices however any interior storage capacity. / Capaz de ofrecerte un espacio de trabajo confortable y practico también en su linealidad. Casi una silueta que acompaña tus movimientos, dejando libres los espacios que generalmente impiden los desplazamientos. Sin peros, nos deja cestas con mucha capacidad. / Ικανή

να σου προσφέρει έναν χώρο εργασίας άνετο και φιλικό ακόμα και μέσα από τη γραμμικότητά της. Σχεδόν μία σιλουέτα που συνοδεύει τις κινήσεις σου, αφήνοντας ελεύθερους τους χώρους που συνήθως εμποδίζουν τις μετακινήσεις. Χωρίς όμως να υστερεί σε αποθηκευτική ικανότητα. / Удобство, комфорт и практичность - неотъемлемые составляющие новой Artika. Вам предоставлена полная свобода, ни одна деталь не сковывает ваших движений.

52

53

Acciaio, tecnologico, igienico e pratico. Un piano di lavoro pensato per assecondare i gesti dei professionisti più attenti. La scelta è importante, il miglior risultato si ottiene partendo da un prodotto di qualità. / Acier, technologique, hygiénique et pratique. Un plan de travail pensé pour seconder les gestes les plus délicats. Le choix est important et un bon résultat s’obtient en partant d’un produit de qualité. / Technological, hygienic and practical steel. A work surface made for conscious professionals. The choice is important – great results start from a product of quality. / Acero, tecnológico, higiénico y práctico. Una encimera de trabajo pensada para favorecer los gestos de los profesionales más atentos. La elección es importante, el buen resultado se consigue partiendo de un producto de calidad. / Ατσάλι, τεχνολογικό,

υγιεινό και πρακτικό. Ένας πάγκος εργασίας επινοημένος για να συνοδεύει τις κινήσεις των πιο προσεκτικών επαγγελματιών. Η επιλογή είναι σημαντική, το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ξεκινώντας από ένα προϊόν ποιοτικό. / Сталь –технически совершенный, безопасный и практичный материал. Столешница из стали удовлетворит требованиям любого профессионала. Такой выбор важен – наилучшие результаты достигаются путем подбора материалов высшего качества.

54

55

56

57

La risposta alle nuove esigenze parte dalla necessità di soddisfare nel modo più ergonomico i gesti di cucina. Per questo Artika utilizza un linguaggio semplice, dove ogni movimento si esprime spontaneamente per la funzionalità degli elementi. / La réponse aux nouvelles exigences vient du besoin de favoriser la manière la plus ergonomique les gestes de cuisine. C’est pour cela qu’Artika utilise un langage simple, où chaque mouvement exprime spontanément la fonctionnalité des éléments. / The answer to the new challenge starts from the necessity to satisfy in the most ergonomic way for motion in the kitchen. Artika uses a simple language, where every movement is spontaneously expressed for the functionality of the elements. / La respuesta a las nuevas exigencias parte de la necesidad de satisfacer en el modo más ergonómico los gestos de cocinar. Por esto Artika utiliza un lenguaje simple, dónde cada movimiento se expresa espontáneamente por la función de los elementos. / Η απάντηση στις νέες ανάγκες αρχίζει από την ανάγκη ικανοποίησης με τον πιο εργονομικό τρόπο των κινήσεων στην κουζίνα. Γι’ αυτό η Artika χρησιμοποιεί μία απλή γλώσσα, όπου κάθε κίνηση εκφράζεται αυθόρμητα μέσα από τη λειτουργικότητα των στοιχείων. / Современные требования диктуют необходимость эргономических решений на кухне. Именно поэтому новая Artika сочетает в себе функциональность и простоту всех элементов.

58

59

484 240

• • •78,560

58,5

Le dimensioni sono riferite alla composizione della pagina seguente. / Les dimensions se réfèrent à la composition de la page suivante. / The dimensions refers to the composition of the following page. / Las dimensiones son referidas a la composición de la página siguiente. / Οι διαστάσεις αναφέρονται στη σύνθεση

240

της επόμενης σελίδας. / Размеры относятся к композиции на следующей странице.219,6

96,4484

Il piano centrale in acciaio accoglie tutte le necessità, lavello e fuochi integrati ne rendono comodo l’utilizzo e facile la pulizia. Gli spazi laterali offrono libera possibilità per ogni appoggio. / Le plan central en acier accueille tous les besoins, évier et plaques intégrés rendent aisé l’usage et l’entretien. Les places latérales offrent libre possibilité pour chaque appui. / The central stainless piece, with its integrated sink and cook top, allows for easy use and the ease of cleaning. The extra counter space on both sides, allow for more work room. / La encimera central de acero acoge todas las necesidades, fregadero y fuegos integrados hacen cómodo el empleo y fácil la limpieza. Los espacios laterales ofrecen libre posibilidad por cada apoyo. / Ο κεντρικός πάγκος από ατσάλι αγκαλιάζει όλες τις ανάγκες, νεροχύτης και εστίες

ενσωματωμένοι καθιστούν άνετη τη χρήση και εύκολη την καθαριότητα. Οι πλευρικοί χώροι προσφέρουν ελεύθερη δυνατότητα για κάθε τοποθέτηση. / Мойка и конфорки встроены в стальную поверхность в центре и представляют со столешницей одно целое. Это максимально удобно и гигиенично. Рабочая поверхность справа и слева позволяет разместить любые аксессуары для кухни.

6061

62

63

64

65

66

La forte presenza estetica non esclude l’attenzione al dettaglio. Artika rivela un preciso lavoro di ricerca che accomuna l’estetica alla scelta attenta di materiali e finiture. Ogni oggetto al suo posto, per un comodo utilizzo e un’assoluta affidabilità. / La grande présence esthétique n’exclut pas l’attention du détail. Artika révèle un travail précis de recherche que rapproche l’esthétique au choix attentif des matériels et finitions. Chaque objet a sa place, pour un bon usage et une fiabilité absolue. / The great looks do not prevent the attention to every detail. Artika reveals a precise work of research that unites the aesthetics to with the careful choice of materials and finishes. Every tool is in its space, for a comfortable use and an absolute reliability. / La fuerte presencia estética no excluye al por menor la atención. Artika revela un preciso trabajo de búsqueda que aúna la estética a la elección atenta de materiales y a perfeccionamientos. Cada objeto en su sitio, para un cómodo empleo y una absoluta fiabilidad. / Η έντονη αισθητική παρουσία δεν αποκλείει την προσοχή στη λεπτομέρεια. Η Artika αποκαλύπτει μία ακριβή εργασία έρευνας που συνδυάζει την αισθητική με την προσεκτική επιλογή υλικών και φινιρισμάτων. Κάθε αντικείμενο στη θέση του, για μια άνετη χρήση και μια απόλυτη αξιοπιστία. / Уделяется внимание не только эстетическому аспекту, но и каждой детали. Artika – это результат кропотливой работы, тщательного изучения материалов и отделок. Каждая деталь надежна и удобна в использовании.

67

Uno sguardo attento alla tecnologia, alla qualità dei materiali e al design, garantiscono gusto e funzionalità... è l’occhio attento che Pedini rivolge al suo prodotto, consapevole del fatto che questo garantisce anche un’ottima qualità di vita. / Un regard attentif à la technologie, à la qualité du matériel et au design, garantissent goût et fonctionnalité... c’est l’œil attentif que Pedini prodigue à son produit, conscient du fait que cela garantisse une excellente qualité de vie aussi. / A careful attention to technology, to quality of materials and to design, guarantees style and functionality... it is the careful attention that Pedini pays, while designing and constructing products, insuring quality, reliability and guaranteed enjoyment. / Una mirada atenta a la tecnología, a la calidad de los materiales y al diseño, garantizan gusto y función... es el ojo atento que Pedini dirige a su producto, consciente del hecho qué éste también garantiza una óptima calidad de vida. / Ένα προσεκτικό βλέμμα στην

τεχνολογία, την ποιότητα των υλικών και το design, εγγυώνται γούστο και λειτουργικότητα… είναι το προσεκτικό βλέμμα που η Pedini ρίχνει στο προϊόν της, γνωρίζοντας πως αυτό εγγυάται και μια άψογη ποιότητα ζωής. / Большое внимание уделено технологии, качеству материалов и дизайну, что гарантирует функциональность и безупречный стиль. Pedini тщательно продумывает каждую деталь, зная, что комфорт на кухне нераздельно связан с качеством повседневной жизни.

68

Le pattumiere per la raccolta differenziata offrono notevoli servizi, praticità d’utilizzo, ottimizzazione degli spazi e testimoniano l’attenzione di Pedini per l’ambiente. / Les poubelles pour la récolte différenciée offrent des services considérables, usage fonctionnel et optimisation des espaces et témoignent l’attention de Pedini offre à son milieu. / The waste bins offer practicality of use, optimization of the spaces and they testify to the attention of Pedini for the environment. / Los cubos de basura para la separacion de la basura ofrecen notables servicios, funcionalidad de empleo, optimización de los espacios y testimonian la atención de Pedini por el entorno. / Οι

κάδοι απορριμμάτων για τη διαφοροποιημένη συγκέντρωσή τους, προσφέρουν αξιοσημείωτες υπηρεσίες, πρακτικότητα χρήσης, τελειοποίηση των χώρων και μαρτυρούν την προσοχή της Pedini στο περιβάλλον. / Раздельные отсеки для мусора для тех, кто желает рассортировать отходы. Удобство, оптимизация пространства, а также свидетельство того, что Pedini внимательно относится к окружающей среде.

69

La dinamicità delle linee curve non compromette la funzionalità degli spazi interni. Elementi a tutto tondo, colonne ad angolo o terminali arrotondati hanno all’interno attrezzature adeguate, pensate con la massima funzionalità per non togliere spazio alle necessità del contenere. / Le dynamisme des lignes courbes ne compromet pas la fonctionnalité des rangements intérieurs. Éléments galbés, colonnes d’angle ou de terminaison arrondis sont entièrement équipés, pensés pour la meilleure fonctionnalité pour ne pas enlever place aux nécessités du contenir. / The dynamics of the curved lines doesn’t compromise the functionality of the interior spaces. Round elements, corner tall units or rounded end units have suitable internal equipments that maximized storage space. / El dinamismo de las líneas curvas no compromete la funcionalidad de los espacios interiores. Elementos a todo círculo, columnas a rincón o terminales redondeados tienen en el interior accesorios adecuados, pensados con la máxima funcionalidad para no perder espacio de las necesidades de almacenar.

Soluzione di contenimento razionale con cestelli a rotazione di 360°, coniugano innovazione ed ergonomia. / La solution pour une fonctionnalité rationnelle avec des paniers à la rotation de 360° combine innovation et ergonomie. / Rational solution of containment with 360º of rotatiing baskets conjugate innovation and ergonomics. / Solución de almacenamiento racional con cestas con rotación de 360°, conjuga innovación y ergonomía. / Λύση λογικής αποθήκευσης με καλάθια περιστροφής 360°, παντρεύουν καινοτομία και εργονομία. / Рациональное использование корзин, вращающихся на 360º, сочетает в себе инновацию и эргономику.

70

/ Η δυναμικότητα των καμπύλων γραμμών δεν βάζει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων. Ολοστρόγγυλα στοιχεία, γωνιακές κολώνες ή στρογγυλεμένα τερματικά έχουν στο εσωτερικό τους κατάλληλο εξοπλισμό, επινοημένο για τη μέγιστη λειτουργικότητα έτσι ώστε να μην αφαιρέσουν χώρο από της ανάγκες αποθήκευσης. / Динамичность закругленных линий не идет в разрез с функциональностью внутренней начинки. Внутреннее пространство закругленных элементов, угловых или терминальных закругленных колонн, можно использовать по максимуму.

71

72

Struttura Structure / Structure Estructura / Κάσωμα / Структура

Anta laccata Porte laquée / Lacquered door Puertas lacadas / Λακαριστή πόρτα

Costruita con pannelli di particelle di legno (UNI EN) in classe 1 (≤ 8 mg/100 g norma EN 120/95), idrorepellenti (V 100) a basso contenuto di formaldeide spessore 18mm rivestiti con supporto cellulosico antigraffio (UNI 9428/89 Livello 4) colore bianco. I componenti sono bordati con bordi melaminici spessore 0,4 mm ed incollati con colle poliuretaniche. Il lato anteriore è bordato con bordo termoplastico con funzione antipolvere e antirumore. Schiene in fibra di legno spessore 4 mm rivestito con melamina. / Construite avec des panneaux de particules de bois, UN EN, en classe 1 (≤ 8 mg/100 g règle EN 120/95, hydrofugé, V 100, à base de formaldéhyde, épaisseur 18 mm, habillés d’un support cellulosiques anti rayures, UN 9428/89 Niveau 4, couleur blanche. Les composants sont entourés de bords mélaminés d’épaisseur 0,4 mm et collé avec de la colle polyuréthane. Le côté antérieur est entouré d’un bord thermoplastique avec fonction anti-poudre et anti-bruit. Dos en fibre de bois de 4mm d’épaisseur habillés avec du mélaminé. / 18 mm thick, waterproof particle board (V 100), with an extremely low formaldehyde content of not more than 8 mg/100 g standard EN 120/95 – class E1, gauged wooden particle panels (UNI EN), coated in white colour cellulose backed, scratchproof material (UNI 9428/89 level 4). The details are edged with 0,4 mm thick melamine edges, bonded with polyurethane glues. The front side is edged with a dust-seal and sound-proof thermoplastic gasket. Backs are made of 4 mm thick melamine coated wooden fibre. / Construida con paneles de partículas de madera, UN EN, en clase 1 (≤ 8 mg/100 g norma EN 120/95, repelentes al agua, V 100, bajo en formaldehído, espesor 18 mm, revestidos con soporte cellulosico irrayable, UN 9428/89 Nivel 4, color blanco. Los componentes son canteados con bordes melaminicos de espesor 0,4 mm y pegados con colas de poliuretaniche. El lado anterior es canteado con bordes termoplástico con función antipolvo y antirruido. Traseras en fibra de madera de espesor 4 mm, revestido con melamina. / Κατασκευασμένο

Costruita con pannelli MDF Bilanciati spessore 20 mm, verniciata su tutte le superfici con vernici poliuretaniche in finitura lucida od opaca. I lati orizzontali sono arrotondati, i lati verticali sono squadrati. / Construite avec des panneaux MDF Balancés épaisseur 20 mm, peinte sur toutes les surfaces avec des peintures polyuréthanes en finition brillante ou opaque. Les côtés horizontaux sont en chant arrondi, les côtés verticaux sont chant droit. / Made of wooden fibre (Medium Density) panel with low formaldehyde content (class E1) MDF balanced panels thickness 20 mm, varnished on all sides with polyurethane paints in glossy and mat finishing available in any colour. The horizontal sides are rounded, the vertical sides are square. / Construida con paneles MDF Balanceados espesor 20 mm, barnizados sobre todas las superficies con barnices de poliuterano en acabado brillante y opaco. Los lados horizontales son redondeados, los lados verticales son cuadrados. / Κατασκευασμένη με ισοσταθμισμένα πάνελ MDF

με πάνελ από κομματάκια ξύλου (UNI EN) τάξης 1 (≤ 8 mg/100 g κανονισμός EN 120/95),υδροαπωθητικά (V 100) με χαμηλή συγκέντρωση φορμαλδεΰδης, πάχους 18 χιλ., επενδυμένα με ενίσχυση ανθεκτική στην τριβή. (UNI 9428/89 Επίπεδο 4) λευκού χρώματος. Τα στοιχεία έχουν πλαίσιο μελαμίνης πάχους 0,4 χιλ. και είναι κολλημένα με πολυουρεθανικές κόλλες μεγάλης αντοχής . Η εμπρόσθια πλευρά έχει πλαίσιο θερμοπλαστικό με λειτουργία κατά της σκόνης και του θορύβου. Πλάτες από ίνες ξύλου πάχους 4 χιλ., επενδυμένες με μελαμίνη. / Панели ДСП (UNI EN) класса 1 (≤ 8 мг/100 г норма EN 120/95), водонепроницаемые (V100) с низким содержанием формальдегида, толщина 18мм, покрыты специальной целлюлозной пленкой белого цвета, защищающей от царапин (UNI 9428/89 Уровень 4). Края всех компонентов покрыты меламиновым бортиком толщиной 0,4 мм и соединены полиуретановым клеем. Внутренняя сторона имеет пыленепроницаемый и противошумный термопластичный бортик. Задняя стенка из древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм отделана меламином.

Окрашенные дверцы

πάχους 20 χιλ., περασμένη με βερνίκι πολυουρεθανίου σε όλες τις επιφάνειές της με φινίρισμα γυαλιστερό ή ματ. Οι οριζόντιες πλευρές είναι στρογγυλεμένες, οι κάθετες είναι τετραγωνισμένες. / Выполнена из симметричных панелей МДФ толщиной 20мм, окрашена со всех сторон. Для окраски используются полиуретановые лаки в блестящей или матовой отделке. Горизонтальные стороны закруглены, вертикальные стороны обрезаны.

Anta vetro acidato Porte verre acidifié / Acid glass door Puertas vidrio al acido / Πόρτα με επεξεργασμένο γυαλί / Дверца из травленного стекла

Telaio in alluminio con finitura satinata, vetro acidato di spessore 4 mm. / Structure en aluminium avec finition satinée, verre acidifié d’épaisseur 4 mm. / Satin finish aluminium frame, acid glass thick 4 mm. / Marco de aluminio con acabado satinado, vidrio acidato de espesor 4 mm. / Πλαίσιο από αλουμίνιο με σατινέ φινίρισμα, γυαλί

επεξεργασμένο πάχους 4 χιλ. / Алюминиевая рамка в матовой отделке, травленое стекло толщиной 4 мм.

Maniglie Poignées / Handles / Tiradores / Χερούλια / Ручки

Gola sottopiano in alluminio satinato o verniciato nello stesso colore delle ante. / Gorge sous plan en aluminium satiné ou peinte dans les mêmes couleurs du portes. / Groove in satin finish aluminium or lacquered in the same colours of doors. / Garganta bajoencimera de aluminio satinado o barnizada en lomismo colore de las puertas. / Λαβή κάτω από τον πάγκο από αλουμίνιο σατινέ ή βαμμένη. /

Выпел-желоб из матовогоили окрашенного в белый или черный цвет алюминия.

Maniglia “Tube” in alluminio satinato o vernicitato bianco o nero. Interasse cm 49,2-109,2. / Poignée “Tube” en aluminium peinte en blanc ou noir satiné. Interaxe de 49,2cm à 109,2cm. /“Tube” handle in satin finish aluminium white or black lacquered in cm 49,2-109,2. / Tirador “Tubas” de aluminio satinado barnizado blanco o negro. Interasse cm 49,2109,2. / Χερούλι “Tube” από σατινέ αλουμίνιο βαμμένο λευκό ή μαύρο. Απόσταση οπών 49,2–109,2 εκ. / Ручка «Tube» из матового алюминия, окрашенного в белый или черный цвет. Шаг 49,2-109,2см.

73

Ante in laccato opaco Porte en laqué opaque / Mat lacquered door Puerta en lacado mate / Πόρτα ματ λακαρισμένη

Дверца с матовым лаковым покрытием

Realizzata con pannelli in MDF di spessore 20 mm, hanno tre diverse finiture e possono essere richieste in qualsiasi colore della gamma Pedini. Le ante laccate lucide subiscono un particolare processo di lavorazione (spazzolatura) che le rende simili al vetro, su di esse vengono applicati 6 strati di vernice per lato che la rendono particolarmente resistente ai grassi, ai vapori e all’umidità. È possibile richiedere un colore personalizzato. / Made of MDF panels th.20 mm. They have three different finishes and can be requested on any colour of Pedini range. The glossy lacquered doors are subjected to a special working process (brushing) which makes them similar to glass. Six layers of paint are applied to the doors, making them particularly resistant to oils, steam and humidity. It is possible to require a customized colour. / Réalisée de panneaux de MDF d’une épaisseur de 20 mm, ont trois finitions différentes et peut être demandé dans toutes les couleurs de la gamme Pedini. Les portes laquées brillantes subissent un processus de travail particulier (brossage) qui les rend semblable au verre, au-dessus viennent appliquées six couches de peinture de chaque côté qui les rendent particulièrement résistantes à la graisse, aux vapeurs et à l’humidité. C’est possible de demander une couleur personnalisée. / Hecho de paneles de MDF con un espesor de 20 mm, con tres acabados diferentes y se puede solicitar en cualquier gama de colores Pedini. Las puertas lacados brillantes se realizan con un procedimiento especial (cepillado) lo que los hace similares a la de vidrio, se aplican a 6 capas de pintura en cada lado que hacen que sea particularmente resistente a la grasa, vapores y humedad. Puede solicitar un color personalizado. / Выполнена из панелей МДФ толщиной 20 мм, предлагается в 3 отделках и любой расветки широкой цветовой гаммы от Pedini. Лакировка от Pedini обладает высокой устойчивостью пртив влажности, паров и жира. Лак накладывается в 6 слоев, от этого дверки похожи на стеклянные. Возможна окраска в необходимом клиенту цвете.

Anta laccata opaca : Matt lacquered door - Porte en laqué mat - Anta laqueada opaca - Дверка в матовой лакированной отделке

bianco 9001

grigio chiaro 5951

silice 5961

panna 9011

tortora 5711

argilla 5941

grigio ferro 5981

castoro 9721

antracite 9221

senape 9261

pietra 5701

duna 5971

toscana beige 5931

Anta laccata microtesturizzata : Embossed lacquered door - Porte en laqué microtexturisé - Anta laqueada microtexturado - Лакированная дверка в микроструктурированной отделке

bianco 9000M

ghiaccio 6340M

bianco crema 5730M

panna 9010M

tortora 5710M

nocciola 9740M

castoro 9720M

visone 5990M

grigio ferro 5980M

indaco 1050M

74

avorio 9060M

pietra 5700M

grigio alpaca 5920M

Ante in laccato lucido Porte en laqué brillant / Puerta en lacado brillo Puerta en lacado brillo / Πόρτα γυαλιστερή λακαρισμένη / Дверца с блестящим лаковым покрытием

Realizzata con pannelli in MDF di spessore 20 mm, hanno tre diverse finiture e possono essere richieste in qualsiasi colore della gamma Pedini. Le ante laccate lucide subiscono un particolare processo di lavorazione (spazzolatura) che le rende simili al vetro, su di esse vengono applicati 6 strati di vernice per lato che la rendono particolarmente resistente ai grassi, ai vapori e all’umidità. È possibile richiedere un colore personalizzato. / Made of MDF panels th.20 mm. They have three different finishes and can be requested on any colour of Pedini range. The glossy lacquered doors are subjected to a special working process (brushing) which makes them similar to glass. Six layers of paint are applied to the doors, making them particularly resistant to oils, steam and humidity. It is possible to require a customized colour. / Réalisée de panneaux de MDF d’une épaisseur de 20 mm, ont trois finitions différentes et peut être demandé dans toutes les couleurs de la gamme Pedini. Les portes laquées brillantes subissent un processus de travail particulier (brossage) qui les rend semblable au verre, au-dessus viennent appliquées six couches de peinture de chaque côté qui les rendent particulièrement résistantes à la graisse, aux vapeurs et à l’humidité. C’est possible de demander une couleur personnalisée. / Hecho de paneles de MDF con un espesor de 20 mm, con tres acabados diferentes y se puede solicitar en cualquier gama de colores Pedini. Las puertas lacados brillantes se realizan con un procedimiento especial (cepillado) lo que los hace similares a la de vidrio, se aplican a 6 capas de pintura en cada lado que hacen que sea particularmente resistente a la grasa, vapores y humedad. Puede solicitar un color personalizado. / Выполнена из панелей МДФ толщиной 20 мм, предлагается в 3 отделках и любой расветки широкой цветовой гаммы от Pedini. Лакировка от Pedini обладает высокой устойчивостью пртив влажности, паров и жира. Лак накладывается в 6 слоев, от этого дверки похожи на стеклянные. Возможна окраска в необходимом клиенту цвете.

Anta laccata lucida : Glossy lacquered door - Porte en laqué brillant - Anta laqueada alto brillo - Дверка в глянцевой лакированной отделке

bianco 9002

bianco polvere 0002

grigio chiaro 5952

bianco crema 5732

panna 9012

silice 5962

tortora 5712

grigio gabbiano 9252

avorio 9232

pietra 5702

grigio argento 9212

duna 5972

toscana beige 5932

argilla 5942

grigio ferro 5982

grigio caldo 7039

castoro 9722

grigio beige 7006

grigio marrone 8019

antracite 9222

nero segnale 9004

rosso acceso 9087

rosso porpora 3004

75

Piano in quarzite Plan de travail en quartzite / Quartzite worktop / Encimera en quarzite Πάγκος από χαλαζία / Столешница из кварцита Conglomerato atossico a base di resina poliestere e frammenti di quarzo, realizzato in diversi colori. Prove di laboratorio attestano l’idoneità igienica in cucina. / Aggloméré atoxique à la base de résine polyester et fragments de quartz réalisés en différents coloris. Les laboratoires attestent de la qualité hygiénique en cuisine. / An anti-toxic conglomerate made of polyester resin and quartz extracts. Laboratory tests guarantee the absolute hygiene on the worktop area. / Conglomerado atóxico a base de resina poliéster y fragmentos de cuarzo, realizados en muchos colores. Pruebas de laboratorio certifican la idoneidad higiénica en cocina. / Μη τοξικό συμπαγές μείγμα με βάση πολυεστερική

ρητίνη και κομμάτια χαλαζία, πραγματοποιούμενο σε διάφορα χρώματα. Εργαστηριακά πειράματα επιβεβαιώνουν την ιδανική υγιεινή στην κουζίνα. / Нетоксичный композитный материал на основе полиестеровых смол и фрагментов кварцита. Предлагается в различных цветах. Лабораторные исследования подтверждают его гигиенические характеристики при использовании на кухне.

bianco zeus

bianco zenith

A225 bianco azucar

bianco venato aurina bianco lyra

C115 blanco paloma

T5G2 bianco Istria

A215 diamante

A106 blanco saraiba

B212 beige arena

A109 gris ceniza

T5E0 marron pompei A216 gris antracita

T590 nero

haiku

kensho

unsui

Piano in Corian // Corian worktop // Plan en Corian // Encimera en Corian Πάγκος σε Corian // Столешница из материала Corian

È un materiale sintetico, solido, non poroso, omogeneo, composto da resina acrilica e da minerali naturali che permette di realizzare superfici senza giunzioni. Di facile manutenzione e di grande durevolezza, le superfici possono essere rinnovate con una normale spugnetta abrasiva. Igienico e atossico, viene prodotto nel rispetto di norme severe per limitare il danno ecologico. // It is a synthetic material, solid, not porous, homogeneous, composed by acrylic resin and by natural minerals that allow to create surfaces without junctions. With easy maintenance and great durability, the surfaces can be renewed with a normal abrasive sponge. Hygienic and non-toxic, it is produced with high standard respecting the environment. // Il s’agit d’un matériel synthétique, solide, non poreux, homogène, composé de résine acrylique et de minéraux naturels qui permettent de réaliser des surfaces sans jonctions. L’entretien est très facile et il a une grande durée de vie, les surfaces peuvent être nettoyées avec une simple éponge abrasive. Hygiénique et non toxique, il est réalisé dans le respect de sévères normes de fabrication pour limiter les dommages écologiques. // Es un material sintético, sólido, no es poroso, homogéneo, compuesto de resina acrílica y minerales naturales que permiten de realizar planos sin uniones. De fácil manutención y de grande duración, las superficies pueden ser limpiadas con una normal esponja abrasiva. Higiénico y atoxico, esta producido en el respecto de las normas severas para limitar daños ecológicos. // Είναι ένα συνθετικό υλικό, στέρεο, μη πορώδες, ομοιογενές, που αποτελείται από ακρυλική ρητίνη και φυσικά μέταλλα που επιτρέπει την πραγματοποίηση

επιφανειών χωρίς ενώσεις. Ο πάγκος είναι εύκολος στη συντήρηση και με μεγάλη ανθεκτικότητα, ενώ οι επιφάνειες μπορούν να ανανεώνονται με ένα κανονικό λειαντικό σφουγγάρι. Είναι υγιεινός και μη τοξικός, παράγεται σε συμμόρφωση με αυστηρούς κανονισμούς για να περιορίζει την οικολογική ζημιά. // Это синтетический материал, твердый, непористый, однородной, состоящей из акриловой смолы и натуральных минералов, что позволяет реализовать поверхности без швов. Прост в обслуживании, имеет высокую прочность, поверхность может быть обновлена лёгкой шлифовкой абразивной шкуркой. Гигиеничен и нетоксичен, производится по строгим стандартам, не вредит экологии.

glacier white

76

vanilla

clay

pearl grey

cameo white

Piano in acciaio Plan de travail en acier / Stainless steel worktop Encimera de acero / Πάγκος από ατσάλι

Столешница из стали

Costituito da una lamina di acciaio inox 18/10 AISI 304, finitura satinata, dello spessore di 1 mm circa, supportato da un pannello di particelle di legno classe 1 (EN 120/95). Può avere diversi spessori e può avere lavello e piano cottura integrati. / Constitué par une lame d’acier inox 18/10 AISI 304, finition satinée, avec une de 1 mm environ soutenu par un panneau de particules de bois classe 1, EN 120/95. Il peut avoir différentes épaisseurs et également l’évier et la plaque de cuisson intégrés. / Built from sheets of steel 18/10 AISI 304, satin finish steel with a

thickness of approx1 mm, supported by an extremely low formaldehyde content particle wood panel class 1 (EN 120/95). It is available in several thicknesses and can have integrated bowls and hobs. / Constituido por una lámina de acero inoxidables 18/10 AISI 304, acabado satinado, de espesor de 1 mm , soportado por un panel de partículas de madera clase 1, EN 120/95. puede tener muchos espesores y puede tener pregadera y placas de cocción integrada. / Κατασκευασμένος από φύλλο ατσαλιού

inox 18/10 AISI 304, σατινέ φινίρισμα, με πάχος 1 χιλ. περίπου, ενισχυμένο από ένα πάνελ με κομματάκια ξύλου τάξης 1 (ΕΝ 120/95). Το πάχος του μπορεί να ποικίλλει και μπορεί να έχει ενσωματωμένο νεροχύτη και εστίες. / Выполнена из пластины нержавеющей стали 18/10 AISI 304, матовая отделка, толщина примерно 1мм. Поддерживается деревянной панелью класса Е1 (EN 120/95). Возможна различная толщина. Можно встроить мойку и варочную панель.

77

Quality /

25

MADE IN ITALY

LA SICUREZZA DI UNA CUCINA PEDINI :

> Italian Style inteso non solo come senso innato del bello ma anche come capacità dell’azienda di imporsi qualitativamente garantendo un prodotto senza confini. > Italian Style is not only an innate sense of beauty but also the ability to build a high quality product and guarantee a product without confines. > Le styl expression de la beauté, se traduit par la volonté de l’usine de fournir un produit de très haute qualité capable de s’imposer hors de ses frontières. > Italian Style entendido no sólo como sentido innato de lo bonito pero también como capacidad de la empresa de imponerse cualitativamente garantizando un producto sin confines. > “Итальянский Стиль” - это не только врождённое чувство красоты, но также и способность фабрики создавать привлекательные многоплановые изделия, гарантируя при этом высокое качество.

> Ogni cucina Pedini è accompagnata dal certificato di garanzia valido per sette anni dalla data di consegna. Il rivenditore Pedini provvederà all’assistenza e alla sostituzione gratuita delle parti difettose. Al cliente vengono inoltre consegnate: 1) una “Scheda tecnica” che certifica l’origine dei materiali e le relative caratteristiche, 2) un “Manuale d’istruzione per il montaggio”, 3) un “Kit pulizia” ed un “Manuale di manutenzione ed uso”. > Guarantee, the safety of a Pedini kitchen. Every Pedini kitchen is accompanied by a valid certificate of guarantee for seven years from the date of delivery. The Pedini dealer will take care of the assistance and free of charge replacement of the defective parts. Also provided will be: 1) A “Product module” that certifies the origin of the materials used and their characteristics. 2) A “Training manual for the fitting”, 3) A “Cleaning kit” and a “Use & Maintenance manual”. > Garantie, l’assurance d’une cuisine Pedini. Chaque cuisine Pedini est accompagnée du certificat de garantie valide pour sept ans à partir de la date de livraison. Le revendeur Pedini s’occupera de l’assistance et de la substitution gratuite des parties défectueuses. Au client sont livrés en outre: - une Fiche technique qui certifie l’origine des matériaux et les caractéristiques relatives, - un Manuel d’instruction pour le montage, - un Kit nettoyage et un Manuel d’entretien et d’utilisation. > Garantía, la seguridad de una cocina Pedini. Cada cocina Pedini esta acompañada por el certificado de garantía valido por siete años de la fecha de entrega. El revendedor Pedini se ocupara de la asistencia y de la sustitución gratuita de las partes defectuosas. Al cliente además vienen remitidas: 1, una “Ficha técnica” que certifica el origen de los materiales y las relativas características, 2, un Manual de instrucción por el “montaje”, 3, un “Kit limpieza” y un “Manual de manutención y empleo.” > Гарантия безопасности кухни Pedini. Каждая кухня Pedini снабжена гарантийным сертификатом, действующим в течение семи лет со дня поставки. Дилер Pedini окажет гарантийное обслуживание, бесплатную замену бракованных частей. Клиент также получит: 1) “Технический лист с указанием происхождения материалов и их характеристик. 2) Инструкция по установке и монтажу 3) «Комплект по уходу» и «Руководство по содержанию и использованию».

Eco friendly - Projet éco-citoyen - Ecocompatibilidad - Зкологичность

Made in Italy 100% Certificate PEDINI É UN MARCHIO CERTIFICATO AVENTE I REQUISITI DEL SISTEMA IT01 100% QUALITÁ ORIGINALE ITALIANA acts according to system IT01 100% Original Italian Quality

78

CO2

anidr ide carbonica

ECOCOMPATIBILITÀ :

Eco friendly - Projet éco-citoyen - Ecocompatibilidad - Зкологичность > La ricerca è indirizzata nel progettare e realizzare prodotti duraturi, riciclabili, dematerializzati, a bassissime emissioni tossiche e che utilizzino legni provenienti da foreste a gestione ecologicamente sostenibile. > Our goals are to plan and to realize lasting products, that are made of recyclable materials, have low toxic contents and gas emissions and that are made exclusively using wood from sustainable sources. > Notre volonté est d’utiliser des produits durables, recyclables, avec les plus faibles émissions toxiques, et d’employer des bois provenant de forêts protégées par les règles éco-soutenable. > La búsqueda es dirigida en proyectar y realizar productos duraderos, reciclables, desmaterializables, a bajas emisiones tóxicas y que utilicen maderas procedentes de bosques gestionados ecológicamente sostenible. > Производятся исследования с целью разработки и создания долговечных рекуперируемых материалов, получения наименьшего количества токсичных выбросов и использования древесины из экологически контролируемых государством лесов.

> Ecocompatibilità: processo per minimizzare l’impatto negativo del sistema industriale sull’ambiente. > Eco friendly: a process to minimize the negative impact of the industrial system on the environment. > Projet éco-citoyen: procédé de fabrication qui minimise l’impact négatif du système industriel sur l’environnement. > Ecocompatibilidad: proceso para minimizar el impacto negativo del sistema industrial sobre el entorno. > Экологичность - процесс уменьшения отрицательного воздействие индустриальной системы на окружающую среду.

PANNELLO ECOLOGICO IDROLEB :

PANNELLO ECOLOGICO :

> Pannello Ecologico IDROLEB. Idrofugo, realizzato al 100% con legno post-consumo e con livelli di emissione di formaldeide più bassi in assoluto. > IDROLEB Ecological Panel. The marine grade Ecological Panel, Pedini uses, is made of 100% post- consumption recycled wood and has the absolute lowest formaldehyde gas emissions. > Panneau écologique IDROLEB. Panneau hydrofuge réalisé à 100% avec des bois recyclés, et garantie en faible teneur de formaldéhyde. > Panel ecologico idroleb, realizado al 100% con maderas recicladas y con niveles de formaldeido muy bajos. > ЭКОЛОГИЧНАЯ ПАНЕЛЬ IDROLEB. Водонепроницаемая, полностьюизготовленная из экологичной древесины и характеризующаяся наиболее низким уровнем выделения формальдегида.

> Tutte le nostre cucine sono realizzate con Pannello Ecologico secondo un processo produttivo certificato che rispetta l’ambiente. Il Pannello Ecologico è la garanzia di aver scelto un mobile di assoluta qualità senza abbattere alberi. > Ecological Panel. All our kitchens are made of Ecological Panels, according to a certified process that respects the environment. The Ecological Panel is made entirely of recycled wood and respects the environment - it guarantee you have chosen a high-quality product without felling a single tree. Ecological Panel means choosing a product of exceptional quality, the symbol of a new sensitivity and culture concerned with creating lifestyles in harmony with the environment, without forsaking functionality. > Panneau écologique. Toutes nos cuisines sont réalisées avec Panneau Ecologique qui ont suivit un procèss productif certifié qui respecte l’environnement. Le panneau écologique est la garantie d’avoir choisi un meuble de qualité sans abattage des arbres. > Panel ecologico. Todas nuestras cocinas están realizadas con Panel Ecológico según un proceso productivo certificado que respeta el ambiente. El Panel Ecológico es la garantía de haber elegido un mueble de absoluta calidad sin prejudicar los árboles. > Зкологически чистая панель. Все наши кухни выполнены из Экологически чистой панели, при производстве которой не наносится вред окружающей среде. Экологически чистая панель - это гарантия того, что вы выбираете мебель высочайшего качества, для производства которой не происходит вырубка деревьев.

Eco friendly - Projet éco-citoyen - Ecocompatibilidad - Зкологичность

Eco friendly - Projet éco-citoyen - Ecocompatibilidad - Зкологичность

79

80

/ The firm reserves the right to modify, at any time and without warning, the technical characteristics of the illustrated elements in the present catalogue. It declines any responsibility for possible inaccuracies contained in the same. / La empresa se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin preaviso, las características técnicas de los elementos ilustrados en el presente catálogo. Declina cada responsabilidad por eventuales inexactitudes contenidas

Artika giugno 2014

Design: D. Paolucci

Art buyer: Paola Pessot

Pedini spa

Ph: Kleb

Litography: Luce

Pedini Singapore ]

Pedini Malaysia ]

Sahara International ]

Pedini Russia / Ukraine ] Pedini Saudi Arabia ]

Pedini Greece ]

Pedini Nigeria ]

Pedini France ] Pedini Belgium and Luxembourg ] Pedini Netherlands ] Pedini Norway ] Pedini Italia ] Pedini Marocco ]

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati nel presente catalogo. Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nello stesso. / L’entreprise se réserve la faculté de modifier, en chaque moment et sans préavis, les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans le catalogue et décline toutes responsabilités pour les éventuelles inexactitudes contenues ci-dessus.

Pedini Algeria ]

Pedini UK and Ireland ] Pedini Brazil ]

Eurodeco ]

Pedini USA ]

Pedini Mexico ]

Distributors /

en el mismo. / ∏ Â�Èc›ÚËÛË Â�ÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙaÈ �� �ÚÔ� ÙËÓ ÌÂÙa‚ÔÏ‹, aÓ¿ �¿Ûa ÛÙÈÁÌ‹ ÎaÈ ¿Ó¢ �ÚÔÂȉÔ�Ô›ËÛË�, Ù�Ó ÙÂcÓÈÎÒÓ caÚaÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù�Ó ÂȉÒÓ �Ô˘ a�ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙaÈ ÛÙÔÓ �aÚÓÙa ÎaÙ¿ÏÔÁÔ. ∞�Ô�ÔÈ›ÙaÈ Î¿ı ¢ı‡ÓË� ÁÈa aÓaÎÚ›‚ÂÈÂ� �Ô˘ ÂÎ �aÚa‰ÚÔÌ‹� �ÂÚÈÂcÔÓÙaÈ Û a˘ÙÓ. / Компания оставляет за собой право изменять, в любой момент и без предупреждения, технические показатели элементов, показанных в настоящем каталоге. Компания не несет ответственность за возможные неточности.

Printed in Italy by: Grapho5

Made in Italy 100% Certificate acts according to system IT01 100% Original Italian Quality

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN 9001

Certified IT AEOF 13 0813

IL PIACERE DELLA CUCINA

Pedini spa via Aspio 8 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) Italy Telefono +39 0721 899988 Fax +39 0721 1622096 www.pedini.it E-mail: [email protected]

Loading...

artika - My CARRARA

by pedini artika Made in Italy 100% Certificate acts according to system IT01 100% Original Italian Quality CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN 9001 Ce...

8MB Sizes 1 Downloads 0 Views

Recommend Documents

la garanzia di una cucina pedini - My CARRARA
penelope o equipados de madera, subrayan el cuidado respecto a los detalles que no puede prescindir de la calidad de un

My Blog My Inspiration
Dec 13, 2015 - http://www.slideshare.net/septianbarakati/makalah-etika-manusia-dalam-masyarakat ... Penjelasannya : Dala

My Interest, My Job, My Life
Dec 6, 2014 - Buah ini mengandung sangat rendah sodium. Buah tin juga kaya akan benzaldehida yaitu senyawa anti-kanker,

My Life, My Way
TLDM sering membantu AS melalui pergerakkan kapal-kapal selam Russia di Selat Melaka semasa era Perang Dingin dahulu dan

My blog My life
May 21, 2012 - Posisi di 2ne1:Leader,Rapper,Lead Vocal. Tinggi :162 cm. Golongan Darah :A. Agama :Katolik Roma. Kemampua

My Holiday | My Blog
Mar 20, 2013 - Yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis (skizofrenia, dl

My thought My opinion
Jun 24, 2010 - (file asli PDF, saya lihat di google pake versi HTML nya). Akuntansi Akuntansi adalah pengukuran, penjaba

My Live, My Adventure
Dec 19, 2011 - Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingku

My Life, My Story
Apr 20, 2017 - JPCC Sunday | 12 Maret 2017. By : Ps. Alvi Radjagukguk Alive | Led By Holy Spirit Close To Us. Khotbah :

venotes | My Life, My Dream…
Dec 2, 2010 - SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan