SURGERI NEURO - Neurosurgical Division, USM.

Loading...

CADANGAN Sarjana Perubatan (SURGERI NEURO) MASTER IN MEDICINE (SURGERI NEURO) DI Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________

MATLAMAT Untuk mewujudkan program latihan siswazah lanjutan selama 4 tahun yang diakhirnya menganugerahkan Ijazah Sarjana Perubatan (Surgeri Neuro). Graduan yang dilahirkan akan dapat berfungsi sebagai pakar dalam Surgeri Neuro dan menjalankan aktiviti-aktiviti di jabatan/unit Surgeri Neuro. BAHAGIAN I : AKADEMIK 1.

PENGENALAN Program Ijazah Lanjutan ke arah Sarjana Perubatan (Surgeri Neuro) dirancangkan untuk melatih graduan perubatan menjadi pakar bedah dalam bidang Surgeri Neuro serta memenuhi keperluan negara didalam bidang Surgeri Neuro.

2. LATAR BELAKANG DAN JUSTIFIKASI PEMBEDAHAN OTAK DAN SARAF Perkembangan Pendidikan Ijazah Perubatan di Malaysia amat membanggakan kerana keperluan tenaga pakar di setiap bidang pengkhususan terus meningkat dengan pertambahan penduduk dan taraf penjagaan kesihatan negara. 2.1 Pusat Pengajian Sains Perubatan telah ditubuhkan pada tahun 1979 dengan tujuan utama menawarkan kursus Ijazah Doktor Perubatan. Lapan tahun kemudian, pada tahun 1987, Pusat Pengajian Sains Perubatan telah memulakan Rancangan Sarjana Perubatan (Perubatan Penyakit Dalam) dengan pengambilan 8 orang calon untuk mengikuti rancangan tersebut. Seterusnya dalam tahun 1991 diperkenalkan kursus Sarjana Perubatan di dalam bidang Pembedahan Umum, Obstetrik & Ginekologi, Ortopedik dan Pediatrik. Diikuti pula pada tahun 1992 dengan Sarjana Perubatan (Patologi), 1993 dengan Sarjana Perubatan (Anestesiologi) dan 1995 dengan Sarjana Perubatan dalam bidang-bidang Radiologi, Perubatan Keluarga dan Psikiatri dan pada tahun 1998 Sarjana Perubatan (Perubatan Kecemasan). 2.2. Di samping kekurangan doktor, kekurangan pakar Perubatan di dalam bidang-bidang tertentu amat meruncing sekali. Pada tahun 1995 hanya 2173 orang pakar sahaja yang ada dan hanya 988 bilangan pakar yang masih berkhidmat dengan kerajaan. Perkembangan profesyen perubatan yang pesat dan terus meningkat, menguatkan lagi justifikasi keperluan program kepakaran. 2.3 Dengan pertumbuhan industri yang sangat pesat akhir-akhir ini, kita telah melihat peningkatan kes-kes neurologi kecemasan di tempat kerja dan juga kesan kepada alam sekitar yang menyebabkan berlakunya peningkatan penyakit barah otak yang merangkumi konsep rawatan hospital juga termasuk konsep pemulihan dan rawatan Surgeri.

2.4 Walaupun hospital-hospital di Malaysia mempunyai jabatan Surgeri dan Kecemasan, ketiadaan doktor-doktor yang terlatih di dalam bidang Surgeri Neuro telah menyebabkan tahap perkhidmatan dan rawatan pesakit di bahagian-bahagian tersebut tidak memuaskan, kesan yang paling ketara ialah `outcome' kepada pesakit pesakit ini adalah tidak baik dan tahap kematian juga tinggi. 2.5 Di Indonesia, Thailand, Filipina dan juga di Australia program latihan kepakaran dalam Surgeri Neuro sudah lama dijalankan. Ada lebih kurang 28 pakar yang telah lulus didalam pengajian kepakaran dalam Surgeri Neuro dan sedang berkhidmat di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Ipoh, Pulau Pinang dan Kelantan dan Kuching yang mana hanya 30% yang berkhidmat dengan sektor kerajaan (8 orang). 2.6. Peluang untuk melanjutkan pelajaran lepasan ijazah di luar negeri semakin berkurangan. Ini ialah kerana tempat latihan terhad, keperluan perbelanjaan yang amat tinggi, perubahan-perubahan peraturan imigresen, peraturan dan peluang pekerjaan yang ketat dan peningkatan yuran-yuran kursus lepasan ijazah. 2.7 Demi untuk mempertingkatkan taraf kesihatan dan perubatan penduduk negara, adalah disarankan fakulti-fakulti perubatan di seluruh negara menganjurkan kursus kursus ijazah lanjutan dan ini secara langsung meningkatkan taraf akademik, perkhidmatan dan perawatan. Keperluan alat-alat yang canggih dan terbaru dapat diadakan dan secara keseluruhannya peningkatan taraf akademik kakitangankakitangan yang terlibat. Disamping itu, kiraan modal bagi penghasilan pakar-pakar perubatan tempatan adalah lebih jauh rendah kosnya, jika dibandingkan dengan kursus di luar negeri.

3. OBJEKTIF IJAZAH Sarjana Perubatan (SURGERI NEURO) 3.1.

OBJEKTIF AM Memberi latihan kepada pegawai-pegawai perubatan yang berminat untuk memperolehi pengetahuan lanjutan ke tahap kepakaran dalam bidang Surgeri Neuro. Calon seterusnya akan berkebolehan untuk berfungsi sebagai Pakar Bedah Otak dan Saraf yang bertujuan ke arah rawatan pesakit dengan cepat, sempurna dan secara menyeluruh.

3.2 OBJEKTIF KHUSUS 3.2.1

Mempastikan pengetahuan dan fahaman yang lengkap dalam sains perubatan asas (fisiologi,patofisiologi, farmakologi) dan khususnya yang berkaitan dengan Surgeri Neurologi.

3.2.2

Mempastikan pengetahuan dan fahaman yang lengkap mengenai Surgeri Am, Neurologi, Fisiologi Neurologi, Neuropatologi dan Neuroradiologi serta teknik pembedahan sistem saraf.

3.2.3

Berkebolehan melakukan prosedur-prosedur pembedahan dalam bidang Surgeri Neurologi.

3.2.4

Berkebolehan mencapai diagnosis yang cepat dan tepat dalam kes-kes Surgeri Neurologi.

3.2.5

Berkebolehan menstabilkan dan merawat pesakit neurologi dengan mahir, yakin dan cepat Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan mempunyai minat yang dalam untuk menyebarkan pengetahuan-pengetahuan dalam Surgeri Neurologi

3.2.6

3.2.7

Memperkenalkan dan mempertingkatkan kefahaman dan penghayatan etika perubatan. Pendedahan akan diberi kepada konsep penyakit, perawatan dari berbagai perspektif serta rawatan bagi penyakit yang paling sesuai mengikut piawaian Asia Tenggara.

3.2.8

Menghayati konsep setiap penyakit otak yang perlu dirawat dengan segera dan mengetahui maklumat-maklumat epidemiologi yang bersabit dengan Neurosurgeri.

3.2.9

Berkeupayaan membuat persiapan dan bertindak dengan cemerlang di dalam keadaan kecemasan Neurosurgeri.

3.2.10 Mempunyai pengetahuan yang cukup dan sentiasa mengikut perkembangan semasa di dalam bidang Surgeri Neurosurgeri. 3.2.11 Berkebolehan melakukan penyelidikan dalam bidang Surgeri Neurosurgeri. 3.2.12 Berkeupayaan untuk berfungsi sebagai Pakar Neurosurgerri yang berkebolehan memberi perkhidmatan kecemasan yang merangkumi rawatan pra-hospital, di hospital dan termasuk konsep rawatan pemulihan.

4. STRUKTUR KURIKULUM OBJEKTIF FASA, STRUKTUR KURSUS, JANGKAMASA, PENEMPATAN DAN CARA PEMBELAJARAN Bagi mencapai objektif kursus di atas, struktur rancangan dibahagikan kepada 3 fasa: FASA 1 (Tahun 1)

:

Asas-asas sains perubatan Surgeri dan Neurologi

FASA 2 (Tahun 2 & 3) :

Surgeri Neurologi, Neuroradiologi, Neuropatologi

FASA 3 (Tahun 4)

Surgeri Neurologi, Disertasi, Elektif

:

4.1 STRUKTUR KURIKULUM FASA 1 (TAHUN 1) 4.1.1 Kurikulum Fasa 1 1) Sains Asas Perubatan Neurologi Surgeri Fasa

Tahun

1

1

Bidang Pembelajaran & Penempatan

Penilaian

Latihan dan tanggungjawab * Sains asas perubatan surgery dan neurology mengikut pusingan -pusingan yang ditetapkan oleh Jabatan Surgeri , Jabatan Neursurgeri dan Jabatan Neurologi.

Penilaian berterusan

* Sains asas Jabatan Perubatan Neurologi dan Surgeri Am dengan tugasan di pembedahan neurology.

Peperiksaan Iktisas I

* Buku Log

4.1.1 Tujuan utama Fasa I ialah untuk menyediakan latihan asas dan mempertingkatkan kefahaman di dalam bidang-bidang yang berkaitan seperti:a) Anatomi dan Fisiologi, terutama sistem saraf b) Patofisiologi penyakit c) Asas Perubatan Surgeri dan Neurologi Asas Traumatologi khasnya pada bahagian otak dan saraf tulang belakang dan khasnya resusitasi traumatologi e) Asas Perubatan Kecemasan f) Penstabilan pesakit yang mengalami bengkak saraf g) Farmakologi

4.1.2 Calon-calon dikehendaki mempelajari dan menguasai teknik -teknik pemeriksaan pesakit. Calon-calon juga akan diperkenalkan kepada konsep "intervensi", penstabilan pesakit, pengurusan rawatan resusitasi otak dan saraf dan etika perubatan.

PENEMPATAN DAN CARA BELAJAR FASA I TAHUN 1 4.1.3

Di tahun pertama ini calon-calon adalah dikehendaki menjalankan tugasan di Jabatan Surgeri (6 bulan). Calon-calon akan didedahkan dengan sepenuhnya kepada konsep asas sains perubatan dan surgeri serta sains asas.

4.1.4.

Calon-calon juga akan berkhidmat bersama pensyarah dalam menjalankan tugas-tugas harian di Jabatan tersebut dan seterusnya membolehkan caloncalon memperolehi kefahaman dan kecekapan teknik pemeriksaan dalam Surgeri Neurologi.

4.1.5 Untuk memudahkan proses pembelajaran, Pusat Pengajian akan menyediakan maklumat-maklumat pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan-bahan audio-visual, buku-buku rujukan, majalah-majalah dan sebagainya. 4.1.6 Penekanan dalam pengetahuan sains asas akan diperolehi menerusi syarahansyarahan, tutorial, demonstrasi dan mengikuti tatacara berbagai prosedur tugas harian di Jabatan. Pembelajaran dengan cara sendiri dan perbincangan di antara siswazah akan dilakukan. Tajuk-tajuk kuliah asas akan dijadualkan. 4.1.7 Pengawasan oleh Jabatan akan dilakukan menerusi laporan penyelia dan buku log. Tugas penyelia adalah seperti di Lampiran 1c. 4.1.8 Peperiksaan Ikhtisas I akan diadakan di akhir Fasa I.

4.2

STRUKTUR KURIKULUM FASA II (TAHUN 2 DAN 3 )

Fasa

Tahun

II

2&3

Bidang Pembelajaran & Penempatan

Penilaian

Latihan dan tanggungjawab

Penilaian berterusan

* Tugas klinikal di Jabatan Neurosurgeri dan Jabatan Radiologi (Neuroradiologi)

Tiada peperiksaan Iktisas

* Elektif

Kriteria Kemajuan dari Fasa II ke Fasa III adalah seperti berikut:-

* Disertasi dimulakan dalam Tahun 2 * Menjalankan tugas atas panggilan * Aktiviti-aktiviti penyelidikan dan kehadiran dalam CPC dan persidangan * Menghadiri kursus Basic Life (BL Support S), Paediatric Advance Life Support (PALS), Malaysian Trauma Life Support (MTLS)

1. Laporan Penyelia yang memuaskan. 2. Menjalankan penyelidikan disertasi dengan memuaskan. 3. Menjalani pusingan yang ditetapkan dengan memuaskan.

4.2.1 Tujuan Fasa II adalah untuk memberikan pendedahan kepada berbagai masalah pesakit, komplikasi penyakit dan cara memberi rawatan yang cepat, tepat dan terbaik. Penggunaan prosedur-prosedur dan teknik-teknik pembedahan Surgeri Neuro dalam aspek traumatologi, spinal, vaskular dan tumour. 4.2.2 Calon-calon diharapkan dapat terus meningkatkan dan memperluaskan kefahaman, penghayatan dan melaksanakan kemahiran yang tercapai dalam rawatan pesakit dengan sempurna. 4.2.3 Pembelajaran biostastistik dan etika perubatan aka n membantu ke arah melahirkan pakar pembedahan neuro yang peka dengan keadaan sekeliling. Ini akan membantu ke arah rawatan sempurna, seimbang dan bertimbangrasa. 4.2.4 Calon-calon juga dikehendaki untuk menjalankan kajian-kajian ke atas kes-kes untuk membolehkan mereka memahami proses-proses penyakit secara keseluruhannya di samping mendapat pengalaman mengenai asas penyelidikan. 4.2.5 Calon-calon akan digalakkan melibatkan diri secara langsung di dalam program pembelajaran Pusat Pengajian Sains Perubatan.

PENEMPATAN DAN CARA BELAJAR FASA II (Tahun 3 & 4) 4.2.6 Di Fasa II tumpuan ialah kepada pengajaran pembedahan surgeri neuro. Di tahun 2 pengajian calon-calon akan ditempatkan di Unit Neurosurgeri, Jabatan Surgeri pada tahun pertama fasa II. Pembelajaran ini akan diberi menerusi syarahan, tutorial, demonstrasi, konferen klinikal dan ketika membuat berbagai prosedur pembedahan. Perbincangan secara berkumpulan dan kelab jurnal juga akan diatur. Calon-calon akan melibatkan secara aktif dalam seminar atau kursus intensif ijazah lanjutan yang diadakan di Pusat Pengajian atau di tempat lain. Caloncalon akan ditugaskan dalam panggilan bersama pensyarah. 4.2.7

Pada tahun 3 pengajian calon-calon akan terus ditempatkan di Unit Neurosurgeri Jabatan.

4.2.8

Penempatan elektif selama 3 bulan boleh dijalankan di dalam bidang- bidang seperti pathology neuro atau radiologi neuro.

4.2.9 Calon-calon mesti menjalani kursus -kursus seperti BLS, PALS dan MTLS yang di jalankan di Pusat Pengajian Sains Perubatan atau lain-lain tempat yang di iktiraf. 4.2.10 Dalam Fasa II, terutama di tahun 3, penekanan adalah diatas pembelajaran dengan cara persendirian di samping berkebolehan memantapkan pengetahuan pembedahan neuro. Calon juga harus berkebolehan membuat pemeriksaan dan keputusan serta menjalankan prosedur dengan penyeliaan pakar. Calon-calon juga akan ditugaskan dalam panggilan (emergency call) bersama pensyarah selama fasa ini berjalan. 4.2.11 Semasa menjalani penempatan di Unit Neurosurgeri, Jabatan Surgeri, calon juga dikehendaki terlibat dalam perawatan kes-kes surgeri neuro di Jabatan/Kemalangan dan Kecemasan samada dalam bentuk on call ataupun panggilan kecemasan. 4.2.12 Calon-calon juga akan diberi tanggungjawab-tanggungjawab tertentu oleh penyelia mereka. 4.2.13 Disertasi Calon-calon dikehendaki mengemukakan cadangan topik disertasi di awal Tahun 2. Setelah diluluskan, projek akan dimulakan seterusnya. Ianya perlu diserahkan 6 bulan sebelum akhir tahun 4 dan menjadi salah satu pra-syarat menduduki Peperiksaan Ikhtisas II.

4.3

STRUKTUR KURIKULUM FASA III (TAHUN 4) Pakar Dalam Latihan

Fasa

Tahun

III

4

Bidang Pembelajaran & Penempatan

Penilaian

Latihan dan tanggungjawab * Tugas-tugas klinikal di Jabatan Neurosurgeri / Surgeri, Universit i Sains Malaysia atau institusi yang diiktirafkan (maksimum 6 bulan)

Penilaian berterusan

* Buku log dan kerja kursus dihantar tepat pada masa yang dikehendaki.

Peperiksaan Iktisas II

* Menjalani kursus penggunaan highspeed drill, kursus stereotaktik neurosurgeri serta radioneurosurgeri (maksimum 2 minggu) di dalam atau di luar negara. * Menyiapkan dan menyerahkan disertasi. * Penempatan Elektif. 4.3.1. Calon ditugaskan sebagai “Pakar Dalam Latihan” dan juga bertanggungjawab ke atas pengendalian pesakit di Unit Neurosurgeri. Calon-calon akan digalakkan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri sebagai seorang pakar. Walau bagaimanapun, calon-calon akan tetap bertugas diselia oleh pakar di Unit Neurosurgeri, Universiti Sains Malaysia atau institusi yang diiktirafkan. 4.3.2 Tujuan Fasa III adalah untuk mendedahkan calon kepada aspek-aspek yang lebih mencabar dan terperinci dalam bidang pembedahan neuro. Calon-calon perlu memperolehi pengetahuan yang mendalam untuk membuat diagnosis yang tepat serta mampu menjalankan teknik-teknik atau prosedur yang lazim dilakukan. 4.3.3 Calon-calon juga dikehendaki menjalankan tugas-tugas pengajaran. 4.3.4 Calon-calon digalakkan membentang penerbitan kertaskerja, penyelidikan, dan menghadiri persidangan-persidangan. 4.3.5 Calon-calon di mestikan menjalani kursus penggunaan high-speed drill, stereotaktik Neurosurgeri serta radioneurosurgeri.

4.3.6 Calon-calon juga diharapkan supaya dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah pengurusan dan pentadbiran jabatan dan isu-isu semasa demi kepentingan rawatan pesakit surgeri neuro. 4.3.7

5.

Penempatan elektif selama 3 - 6 bulan boleh dijalankan di jabatan neurosurgeri lain yang diperakukan oleh jabatan samada dalam atau luar negara. Pembiayaan penempatan elektif ini diuruskan oleh calon sendiri.

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Beberapa kaedah dan langkah akan dilaksanakan bagi menentukan pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan berkesan. 5.1 Pusat Pengajian akan membekalkan nota syarahan, salinan artikel dari jurnal perubatan, buku rujukan dan bahan audiovisual di dalam mata pelajaran yang mana perlu. Persediaan akan dilakukan oleh penyelia dan calon. 5.2 Jadual syarahan, tutorial, seminar, pengajaran klinikal dan lain -lain aktiviti pengajaran akan dikeluarkan dari masa ke semasa. 5.3 Calon-calon dikehendaki terlibat secara aktif di dalam semua aspek rawatan pesakit dan akan diawasi sepanjang masa. Calon-calon juga akan ditugaskan dalam panggilan (on-call) bersama pakar-pakar. 5.4 Calon-calon dikehendaki menyediakan lapuran-lapuran kes mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan. 5.5 Calon-calon dikehendaki menghadiri dan mengambil bahagian dalam semua aktivitiaktiviti pembelajaran di Jabatan dan di Pusat Pengajian Sains Perubatan jika bersesuaian.

5.6 Panduan Disertasi. 5.6.1 Pengenalan i)

Calon-calon dikehendaki melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti penyelidikan di mana mereka akan didedahkan dengan metodologi penyelidikan dan penganalisan data untuk menghasilk an satu disertasi.

ii) Calon-calon akan mengemukakan sebuah tajuk Disertasi setelah lulus peperiksaan Fasa I. Tajuk hendaklah diserahkan dalam jangka masa yang ditetapkan dan mesti disahkan oleh Jabatan. Kerja pengumpulan maklumat hendaklah dimulakan setelah tajuk disahkan oleh Jabatan. Syarat-syarat lain akan ditentukan dari masa ke semasa.

iii) Seorang Penyelia akan dilantik untuk mengawasi dan menasihati kerja kerja projek yang dilaksanakan. Kemajuan calon mesti dilaporkan oleh Penyelia kepada Ketua Jabatan setiap empat (6) bulan. iv) Calon hendaklah menyerahkan disertasi yang lengkap enam (6) bulan sebelum akhir Fasa III untuk diperiksa. Seterusnya calon diperlukan membuat persembahan disertasi kepada Panel Pemeriksa yang akan membuat penilaian keatasnya. v) Laporan yang memuaskan merupakan satu pra-syarat untuk menduduki Peperiksaan Ikhtisas II.

5.6.2 Penyediaan Disertasi (a) Garis panduan disertasi adalah seperti berikut: (i) Tajuk disertasi mesti khusus. Penyelidikan berasaskan biomedika digalakkan. Panjang dissertasi diantara 20,000 - 25,000 perkataan (tidak termasuk gambarajah, jadual dan rujukan). (iii) 30% - 40% daripada isi kandungan disertasi adalah untuk perbincangan. (b) Format disertasi adalah seperti berikut: (i) Permulaan. -

Mukasurat judul Penghargaan Kata pengantar Jadual kandungan Senarai jadual dan rajah Senarai lambang, singkatan atau tatanama Abstrak - 250 perkataan

(ii) Teks (iii) Bahan rujukan - Bibliografi (atau senarai rujukan) - Lampiran

6. PENGAWASAN DAN LAPORAN KEMAJUAN 6.1 Kaedah-kaedah Umum 6.1.1 Pusat Pengajian akan melantik seorang pakar sebagai penyelia, bagi setiap calon. 6.1.2 Pakar di Hospital Kerajaan dan institusi, pusat perubatan lain boleh dilantik untuk mengawasi calon-calon setelah di perakukan oleh Pusat Pengajian Sains Perubatan. 6.2. BUKU LOG 6.2.1 Calon-calon adalah dikehendaki menyelenggarakan sebuah buku log mengenai kerja -kerja kursus yang dilaluinya. Perkara ini dapat menentukan kegiatan dan latihan klinikal yang dilakukan sendiri dan pengalaman yang diharapkan akan tercapai. 6.2.2 Buku Log mestilah disemak oleh penyelia dari semasa ke semasa. Penyediaan Buku Log yang memuaskan adalah satu syarat untuk menduduki peperiksaan. Lampiran 7 menunjukkan sample buku log Surgery Neuro. 6.2.3 Buku Log akan menjadi Hak Milik Universiti. 6.2.4 Penyelia berkenaan dikehendaki menyediakan laporan mengenai kemajuan calon selepas setiap penempatan di dalam borang tertentu dan dimajukan kepada Ketua Unit/Ketua Program. Laporan perkembangan tahunan caloncalon, akan dimajukan kepada Pusat Pengajian. Lampiran 8 manunjukkan sample buku log Surgery Neuro.

7. SISTEM PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN 7.1 Syarat-syarat penilaian dan kriteria kemajuan. 7.1.1

Disepanjang kursus ini, penilaian akan diadakan dan penilaian ini akan dibahagikan kepada (2) bahagian iaitu:* Penilaian berterusan * Peperiksaan hujung Fasa

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

Prasyarat Menduduki Peperiksaan Ikhtisas 1.

Laporan Penyelia mengenai sikap dan integriti, kehadiran, kemahiran klinikal dan pengetahuan teori mesti memuaskan.

2.

Menjalani pusingan-pusingan yang ditetapkan dengan memuaskan

3.

Penyediaan Buku Log yang memuaskan.

4.

Calon mesti lulus komponen penilaian berterusan. Calon yang mendapat kurang daripada 45% dalam penilaian ini, tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan ikhtisas berikutnya.

Kriteria Kelulusan Untuk Peperiksaan Ikhtisas 1.

Jumlah markah keseluruhan mesti 50% dan ke atas.

2.

Calon mesti lulus semua bahagian secara berasingan dengan markah 50% dan ke atas:a) Bahagian penilaian berterusan b) Bahagian teori c) Bahagian klinikal

Kriteria Viva Perantaraan Peperiksaan Ikhtisas I 1.

Jumlah markah keseluruhan mesti 50% dan ke atas.

2.

Mendapat 45% hingga kurang daripada 50% dalam satu bahagian dan lulus (markah (≥50%) dalam dua bahagian lain.

Kriteria Viva Perantaraan Peperiksaan Ikhtisas II Jumlah markah keseluruhan mesti 50% dan ke atas. Mendapat 50% dan ke atas dalam bahagian klinikal. Mendapat markah 45% hingga kurang daripada 50% dalam bahagian te ori atau penilaian berterusan.

Calon-calon viva perantaraan dipertimbangkan untuk kelulusan oleh Lembaga Pemeriksa/Pusat Pengajian berasaskan kriteria berikut:i) Laporan Penyelia yang memuaskan. ii) Persetujuan pemeriksa-pemeriksa.

7.1.6

Kriteria Untuk Meneruskan Pengajian dari Fasa I ke Fasa II 1. 2. 3.

7.1.7

Kriteria Kemajuan dari Fasa II ke III adalah seperti berikut :1. 2. 3. 4.

7.1.8

Lulus peperiksaan Ikhtisas I. Diperakukan oleh Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Pusat Pengajian. Disahkan oleh Senat

Lulus peperiksaan Ikhtisas I Laporan penyelia yang memuaskan. Menjalankan penyelidikan untuk disertasi dengan memuaskan Menjalani pusingan-pusingan yang di tetapkan dengan memuaskan.

Kriteria Untuk Lulus Fasa III 1. Lulus Peperiksaan Ikhtisas II 2. Di perakukan oleh Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Pusat Pengajian. 3. Disahkan oleh Senat

7.2 Penilaian Fasa Satu (Tahun 1) Peperiksaan akan menitikberatkan konsep asas-asas sains perubatan dan surgeri am dan sains asas Perubatan Kecemasan. 7.2.1

Penilaian Berterusan

................................…..... 30%

(a) Buku Log danKerja Kursus ....................20 % (b) Laporan Penyelia ................................. 10%

7.2.2

Peperiksaan Ikhtisas 1 .......................……..….. 70% Dibahagikan kepada (2) bahagian iaitu :Teori

................................................................. 50% MCQ ..................................... 25% MEQ/Esei ............................ 25%

Klinikal ....................................................... ........30% Penilaian Fasa Satu (Tahun 2) ada Penilaian Berterusan seperti di 7.2.1

7.3 Penilaian Fasa Dua (Tahun 2 dan 3) Penilaian merangkumi semua aspek aktiviti pembelajaran dan kertas kerja kursus. Caloncalon mesti menjalani segala pusingan-pusingan dengan memuaskan. Laporan buku log mesti di siapkan dan diperakukan oleh penyelia -penyelia. Kriteria kemajuan dari fasa II ke fasa III adalah seperti berikut:1. Laporan penyelia yang memuaskan 2. Menjalankan penyelidikan untuk disertasi dengan memuaskan 3. Menjalani pusingan-pusingan yang ditetapkan dengan memuaskan

7.4 Penilaian Fasa III (tahun 4) Peperiksaan akan merangkumi semua aspek rawatan kecemasan. 7.4.1 Penilaian Berterusan

............................…................ 30 %

(a) Buku log dan Penilaian Kerja Kursus .. . 20% (b) Laporan Penyelia.....................................10% 7.4.2 Peperiksaan Ikhtisas II (Akhir Tahun 4) .........70% Dibahagikan kepada dua (2) bahagian iaitu :Teori .................................................................. 30 % MCQ ...................................... . 15% MEQ/Esei....................………...... 15% Klinikal ........................................................... 40% Kes Panjang & Kes pendek............. 30% Viva .......................................…....10% 7.5 Peperiksaan Ulangan. Calon-calon yang gagal peperiksaan Ikhtisas boleh mengambil peperiksaan ulangan selepas jangka masa enam (6) bulan atau satu (1) tahun sepertimana yang diperakukan oleh Lembaga Pemeriksa / Lembaga Pusat Pengajian dan diluluskan oleh Senat Universiti. Seseorang calon akan hanya dibenarkan meneruskan pengajian ke Fasa berikut setelah lulus peperiksaan Ikhtisas Fasa sebelumnya.

7. 6 Sistem Pengkelasan Gred Gred-gred untuk lulus dan gagal adalah seperti berikut:Gred A B C F

8.

Markah 70 % dan keatas 60-69 % 50-59 % Kurang dari 50 % -

Lulus dengan cemerlang Lulus dengan kepujian Lulus Gagal

PENGGANTUNGAN DARI KURSUS Senat berkuasa untuk menggantungkan seseorang calon daripada kursus dan atau daripada mengambil peperiksaan hujung fasa, dengan atau tanpa penalti, diatas nasihat Lembaga Pusat Pengajian Sains Perubatan.

9.

PENANGGUHAN PENGAJIAN Calon boleh memohon penangguhan kursus dengan atau tanpa penalti atas sebab-sebab tertentu yang boleh diterima oleh Senat. Penangguhan pengajian ini hanya boleh diambil dua (2) kali dalam tempoh kursus dan tempoh keseluruhannya tidak boleh melebihi satu (1) tahun.

10. PENAMATAN PENCALONAN Seseorang calon boleh menarik diri daripada kursus dengan membuat permohonan bertulis kepada Dekan Pusat Pengajian Sains Perubatan melalui Ketua Jabatan. Seseorang calon mungkin ditamatkan pencalonan daripada kursus oleh Senat Universiti setelah diperakukan oleh Lembaga Pusat Pengajian, jika:10.1

pencapaian calon semasa kursus didapati tidak memuaskan oleh Lembaga Pusat Pengajian.

10.2

melakukan kesalahan yang melibatkan disiplin yang menyalahi peraturan di Universiti ataupun Hospital

10.3

disahkan telah melakukan malpraktis atau jenayah

10.4

calon yang gagal untuk mendaftar pada tiap-tiap tahun tanpa mendapatkan kelulusan daripada pihak Universiti.

10.5

calon yang telah gagal tiga kali bagi peperiksaan yang sama.

10.6

penamatan pendaftaran oleh Majlis Perubatan Malaysia

10.7

keadaan kesihatan fizikal dan mental calon yang tidak membenarkan beliau berfungsi dengan efektif atau boleh memudaratkan pesakit.

11. SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 11.1

Seseorang calon mesti mempunyai Ijazah Perubatan (MD, MBBS,MBChB atau yang setaraf dengannya)

11.2

Seseorang calon juga mesti mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman selepas mendapat ijazah, samada di hospital atau lain-lain institusi yang disahkan dan diterima oleh Senat Universiti.

11.3

Kepujian dalam Bahasa Malaysia diperingkat SPM (untuk rakyat Malaysia) atau yang setaraf dengannya.

11.4

Calon-calon juga mungkin diperlukan menjalani temuduga dengan memuaskan dan lulus pra ujian jika berkaitan.

11.5

Mempunyai keadaan fizikal dan mental yang baik.

11.6

Calon-calon yang sudah ada Ijazah Sarjana (MS atau M. Med) Surgeri dari Universiti-Universiti tempatan ataupun calon-calon yang sudah ada FRCS dan diiktiraf sebagai Pakar Bedah Umum diterima ke tahun 1 dan dikecualikan daripada menduduki peperiksaan akhir Fasa 1.

12. PERMOHONAN KEMASUKAN Semua permohonan perlu dikemukakan dalam borang-borang khas yang boleh didapati daripada Bahagian Pengurusan Kemasukan pela jar IPT, dialamat berikut:Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar ke IPT Jabatan Kementerian Pendidikan Tinggi Paras 2, Blok J (Utara) Pusat Bandar Damansara 50490 KUALA LUMPUR (dengan cara datang sendiri)

Perakuan Lembaga Pusat Pengajian terhadap semua permohonan mesti melalui Senat Universiti yang akan membuat keputusan muktamad. Pertanyaan lain seperti kandungan kursus, struktur program dan lain -lain boleh didapati terus dari Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan. Semua permohonan kemasukan/rekod utama akan dikendalikan oleh Institut Pengajian Siswazah.

13. PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN YURAN Calon yang berjaya akan mendaftar dengan Universiti setelah membayar yuran-yuran yang dikenakan. Pendaftaran kemasukan akan dilakukan pada permulaan kursus dan diperbaharui setiap tahun. Calon-calon yang berjaya mesti mendaftar diri di Universiti Sains Malaysia. Yuran-yuran pendaftaran akan ditentukan oleh pihak Universiti selaras dengan Dasar Pengajian Siswazah Lanjutan Universiti. Wang pendaftaran tidak dikembalikan sekiranya pelajar menarik diri daripada kursus, gagal dalam kursus atau pencalonan ditamatkan.

14. JANGKAAN PENGAMBILAN PELAJAR Pengambilan untuk empat (4) tahun akan datang adalah dijangkakan seperti berikut:TAHUN SATU DUA TIGA EMPAT

2001 4

2002 4 4

2003 6 4 4

15. TEMPOH PENGAJIAN Tempoh minima pencalonan adalah empat (4) tahun manakala tempoh maksima pencalonan adalah tujuh (7) tahun. Walaubagaimana pun, seseorang calon yang berkenaan, layak diberikan kelonggaran berdasarkan kepada kes-kes tertentu. 16. ANUGERAH IJAZAH SARJANA PERUBATAN Seseorang calon layak diberi Ijazah Sarjana Perubatan (Surgeri Neuro), [Master of Medicine (Neurosurgery)] atau ringkasan M. Med (Neurosurgery)setelah selesai kursus dengan jayanya dan setelah memenuhi semua keperluan dan syarat Pusat Pengajian dan Universiti.

17. TAFSIRAN Apa-apa faktor ataupun maklumat yang mengelirukan atau tidak disebutkan di dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Senat Universiti atas nasihat Lembaga Pusat Pengajian.

18. KURIKULUM / SUKATAN PELAJARAN Sukatan pelajaran yang akan digunakan adalah seperti di lampiran 2. Walaubagaimanapun sukatan pelajaran ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

19. STAF AKADEMIK DAN TENAGA PENGAJAR 19.1 Staf Akademik Pusat-Pusat Pengajian Universiti Sains Malaysia Semua staf akademik Pusat Pengajian Sains Perubatan dan Pusat-Pusat Pengajian, Universiti Sains Malaysia akan membantu di dalam perlaksanaan program yang dicadangkan. Selain daripada staf akademik Universiti Sains Malaysia, staf lain seperti Pakar Perunding di Institusi yang diiktiraf oleh Universiti akan dilantik mengikut keperluan semasa.

19.2 Tenaga Pengajar Jemputan Beberapa pensyarah jemputan akan dijemput untuk memberi syarahan dan demonstrasi bila mana perlu.

20. JAWATANKUASA PENGURUSAN SARJANA Jabatan Neurosurgeri bertanggungjawab mengendalikan dan mengawas perjalanan program Sarjana Perubatan Surgeri Neuro, melantik penyelia -penyelia, menyediakan jadual syarahan, buku log, bahan pembelajaran dan keperluan yang berkaitan dengan calon. 21. PENGURUSAN PEPERIKSAAN Pusat Pengajian akan menyelaras dan melaksanakan semua peperiksaan. Keputusan peperiksaan akan dibincang di dalam mesyuarat Lembaga Pemeriksa yang kemudiannya akan diperakukan kepada Lembaga Pusat Pengajian dan seterusnya kepada Lembaga Pengajian Siswazah Universiti

BAHAGIAN 2 :

IMPLIKASI IMPLEMENTASI PROGRAM

PROGRAM SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO) 1. IMPLIKASI PENGURUSAN PROGRAM 1.1 Semua pensyarah di Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti Sains Malaysia akan terlibat dengan pengajaran program ini. 1.2 Jawatankuasa di peringkat Jabatan /Pusat Pengajian Sains Perubatan akan ditubuhkan untuk mengendalikan program ini. 1.3 Kerjasama dengan pakar-pakar neurosurgery di Kementerian Kesihatan Malaysia, Universiti-universiti Hospital dan pihak swasta adalah diperlukan untuk penempatan. 1.4 Jabatan Neurosurgeri secara sah akan ditubuhkan dengan kursus Sarjana Perubatan(Surgeri Neuro) ini.

2. KEPERLUAN FIZIKAL Tempat Pengajaran / Pembelajaran Bilik-bilik tutorial di Jabatan Surgeri,Jabatan Neurosurgeri, wad-wad dan dua bilik pembedahan besar neurosurgeri untuk mengadakan sessi pemeriksaan,pembedahan pesakit serta perbincangan dan tutorial mestilah mencukupi. Ini adalah kerana penuntut di peringkat Sarjana tidak dapat dipisahkan dengan peralatan-peralatan di mana mereka dapat menjalani prosedur dan perawatan. Di sinilah berlakunya pertukaran dan pengaliran maklumat, pendapat dan perbincangan di antara pensyarah dan penuntut. Sebuah bilik sumber bagi Jabatan juga perlu diadakan untuk menempatkan bahan-bahan rujukan dan juga peralatan pembelajaran lain yang diperlukan oleh pelajar. 3. IMPLIKASI KEWANGAN UNTUK MELAKSANAAN PROGRAM Program ini tidak melibatkan kos yang tinggi kerana kita boleh menggunakan alat-alat dan kepakaran yang sedia ada. (Sila lihat lampiran 1)

Lampiran 1

VOT 11000 - Gaji dan Upahan Kakitangan Pejabat Untuk Satu Tahun 1) 1 x Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) 2) 1 x Pembantu Tadbir (Perkeranian) 3) Pembantu Am Rendah

VOT 21000 - Penempatan Dan Perjalanan 1) Perbelanjaan untuk 1 orang pemeriksa luar 2 kali setahun Satu perjalanan 2 x RM 7,500.00 = RM 15,000.00 Elaun loging dan makan RM 300.00 = RM 4,200.00 x 7 hari x 1 orang x 2 2) Pensyarah Jemputan a)

Luar Negeri Satu perjalanan 3 orang - RM 7,500.00 x 3 Elaun loging dan makan - RM 300.00 x 3 x 3 hari

b)

= RM 22,500.00 = RM 2,700.00

Dalam Negeri Satu perjalanan 3 orang x RM300 x 3 Elaun loging dan makan RM300 x 3 x 3 hari

= RM 900.00 = RM 2,700.00

3) Perbelanjaan untuk Ahli Jawatankuasa Pengurusan Sarjana menghadiri mesyuarat pengkhususan Neurosurgeri atau melawati hospital untuk urusan penempatan mengikut pusingan: Bayaran loging dan makan @ RM 200.00. x 3 kali x 2 orang setiap tahun

= RM 1,320.00

Bayaran tambang perjalanan @ RM 300.00 x 3 kali x 2 orang setiap tahun

= RM 1,800.00

JUMLAH

-----------------RM 3,120.00 ------------------

VOT 23000 - Perhubungan Bahan pos untuk bahan-bahan pembelajaran termasuk telefon, fax dan lain-lain

= RM 1,000.00

VOT 27000 - Bekalan dan bahan-bahan Bahan-bahan cetak (contoh : kertas, dakwat dan lain-lain)

= RM 3,000.00

Vot 35000 - Peralatan Jabatan Yang Perlu Ditambah Bil 1 2 3

Butir “Slide projector” “OHP” Komputer

Unit 1 unit 1 unit 1 unit

Kos/Unit (RM) 7,000 4,000 5,000

Jumlah 7,000 4,000 5,000

Justifikasi: Peralatan Yang Perlu Ditambah 1. Komputer Alat ini diperlukan untuk melicinkan kerja -kerja pengumpulan maklumat-maklumat pesakit dan juga keperluan untuk kerja -kerja pengajaran, penyediaan peperiksaan dan juga komunikasi jarak jauh.

4.

SENARAI PERALATAN DAN RUANG YANG SEDIA ADA DI HUSM 1. Alat CT-Scan yang beroperasi 24 jam - 2 buah 2. Magnetik Resonance Imaging 1 Tesla - 1 buah 3. Cerebral Angiogram Digital Subtraction Angiogram - 1 buah 4. C-ARM Radiologi - 1 buah 5. Alat Ultrasound - 2 buah 6. Electroencephaly - 1 buah 7. Evoked potential sensori- 1 buah 8. Electromyoneurogram - 1 unit 9. Unit Pemonitoran Intensif - 1 buah 10. Dewan Bedah Neuro - 2 dewan 11. Mikroscope - 2 buah 12. Bingkai Stereotaktik - 1 buah 13. Set Functional - 1 buah 14. Trancranial Doppler - 1 buah 15. Jugular oximeter - 1 buah 16. Cerebral oximeter - 1 buah 17. Set pembedahan - 10 set

5. CARA MEMENUHI KEPERLUAN Permohonan untuk penambahan kakitangan, peralatan dan juga ruang sedang diuruskan mengikut amalan Universiti. Sebahagian daripada keperluan kewangan akan diambilkira dalam belanjawan tahunan. Penambahan peralatan dan ruang sedang dibuat melalui peruntukan Universiti khusus dalam perancangan RM7. Jabatan Neurosurgeri memerlukan tempat yang sesuai bagi urusan pentadbiran dan jumlah peralatan tambahan dibawah RM ke 8 sebanyak 12 juta untuk Unit Rawatan Rapi Neurosurgeri dan 1.5 juta bagi tempat pembedahan besar.(sudah dimaklumkan dan disenaraikan di dalam budget Vot 35 tahun 2001 dan RM ke 8.

Lampiran 2

STRUKTUR PROGRAM SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO) Fasa

Tahun

Kurikulum

Fasa 1

1

-Sains asas Surgeri -Penempatan di Jabatan Perubatan (Neuro) dan Jabatan Surgeri (Am)

PEPERIKSAAN IKHTISAS 1

Fasa II

2 dan 3

-Pembedahan Surgeri Neuro dan Radiologi -Kursus-kursus BLS,PALS,MTLS -Penyediaan Disertasi -Elektif (maximum 3 bulan) dalam jurusan patologi neuro atau radiologi neuro atau neurofisiologi operatif

Fasa III

4

-Pakar dalam latihan dalam Surgeri Neuro -Menyiapkan dan menyerahkan disertasi -Kursus high speed drill, microsurgeri, stereotaktik neurosurgeri dan radioneurosurgery - Elektif (maximum 3 bulan) dalam jurusan microneurosurgeriatau skull base atau pediatrik neurosurgeri atau neurosurgeri funktional atau neurosurgeri minimal invasif atau serebrovaskular neurosurgeri.

PEPERIKSAAN IKHTISAS II

Lampiran 4 SUKATAN PELAJARAN SARJANA PERUBATAN KURIKULUM FASA I General Part : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33.

History of neurosurgery Clinical history in neurosurgery, neurosurgical symptomatology Physical examination in neurosurgery Radiology of the skull Radiology of the spine Normal carotid angiography. Indic ations. Pathologic carotid angiography. Vertebral and spinal cord angiography. Indications. Myelography, radiculography, discography. Indications. Echography, E.E.G., ventriculography, gammagraphy, gammacisternography, P.E.T., transcranial doppler sonography Computerized tomography Magnetic resonance imaging. C.S.F. Normal and pathologic characteristics Information in the nervous system. The brain as a computer. Evoked potentials Patho-physiology of the olfactory, gustatory and vestibular channels of information Patho-physiology of the auditory and visual channels of information. Patho-physiology of movement. Motor syndromes; hemiplegia; extrapyramidal syndromes. Patho-physiology of reflexes; normal and pathological reflexes; physiopathology of the muscular tonus. Patho-physiology of the neuronal excitability; epileptic syndromes; epilepsy in neurosurgery Patho-physiology of C.S.F. and its circulation; hydrocephalic syndrom Patho-physiology of intracranial pressure. Intracranial hypertension syndrome Benign intracranial hypertension. Meningitic syndrome Patho-physiology of blood-brain barrier. Brain oedema. Principles of its treatment Patho-physiology of brain. Neurosurgical pain syndromes. Patho-physiology of frontal and parietal lobes. Frontal syndrome. Partial syndrome Patho-physiology of temporal and occipital lobes. Temporal syndrome. Occipital syndrome. Limbic system Aphasia and related syndromes. Thalamic , callosal, internal capsula and pineal region syndromes Patho-physiology of cerebellum. Cerebellar syndromes. Patho-physiology of brain stem. Cerebellar syndromes. Cerebello-pontine angle syndrome. Patho-physiology of hypothalamus and hypophysis. Hypophyseal, diencephalic and optochiasmatic syndromes. Patho-physiology of consciousness. Coma. Differential diagnosis of coma. Physiopathology of cerebral blood flow. Encephalic vasculature. Ischaemic syndromes. Sinus thrombosis.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Spinal cord compression syndromes. Ischaemia of the spinal cord. Cranial nerves. Physiopathology. Radicular syndromes. Sciatica. Cervicobrachialgia. Plexuses and peripheral nerves syndromes. Neurovegetative syndromes. Demyelinating, degenerative and heredodegenerative illnesesses. Neuromuscular syndromes. Neurologic syndromes of metabolic and toxic origin. Para-neoplastic syndromes. Dementia. Basic principles of General surgery.

KURIKULUM FASA 2 A.

Specific Part

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Brain tumours. Concept, aetiology and frequency. Classification. Neuronal tumours Glial tumours : astrocytoma; glioblastoma; ependinoma Glial and mixed tumours : oligodendroglioma and neurinoma. Medulloblastoma. Paraglial tumours : papiloma, pinealoma; colloid cyst Pituitary gland tumours Meningeal tumours Embryogenic tumours : craniopharyngioma; epidermoid and dermoid tumours Embryogenic tumours : chordoma; lipoma; germinoma. Vascular tumours : hemangioblastoma Osteogenic tumours. Metastasis. Phakomatosis Topographic classification of brain tumours. Symptomatology and diagnosis of supratentorial tumours Posterior fossa tumours : cerebellum and IV ventricle Posterior fossa tumours : cerebellopontine angle; brain stem tumours and others General treatment of brain tumours : surgery, radiotherapy, quimiotherapy and others Subarachnoid haemorrhage Intracerebral haemorrhage Arterial cerebral aneurysms : pathology, symptoms and diagnosis Arterial cerebral aneurysms : treatment and results. Other types of arterial cerebral malformations. Arterio-venous malformations. Head injuries : physiopathology types of lesions. Brain concussion. Epicranial lesions. Skull fractures. Depressed fractures. Intracranial haematoma : extradural, subdural and intracerebral Brain confusion. Postraumatic subrachnoid haemorrhage. Severe head injuries. Traumatic secondary disorders : brain oedema, intracranial hypertension, cerebral herniations. Early complications of craniocerebral trauma. Delayed complications and sequelae of craniocerebral trauma. Inflammatory meningo-encephalic syndromes. Thrombophlebitis Brain abscesses Other pyogenic disorders; epicranial; cranial ad intracranial infections. Parasites Brain lesion in A.I.D.S. Cerebral biopsy. Indications. Cranio-encephalic malformations. Occipito-cervical malformations. Surgical treatment of syringomyelia. Spinal tumour. Inflammatory spinal syndromes. Parasites

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Intra-spinal tumours Lumbosacral disc herniations Cervical disc herniations Spinal and spinal cord malformations Spinal and spinal cord trauma Spinal illnesses with neurologic influence. Spondylosis. Cervical myelopathy Cranial illnesses with neurologic influence. Nasopharyngeal cavum tumours. Neurosurgical orbital disorders. Craniofacial malformations Surgical treatment of hydrocephalus Trigeminal neurolgia. Glossopharyngeal neuralgia Surgery of pain Surgical treatment of epilepsy. Psychosurgery Extrapyramidal surgery. Neurostimulation. Other types of functional neurosurgery Surgical treatment of peripheral nervous system lesions. Symphatetic nervous system surgery. Surgical treatment of brain ischaemia Radiosurgery Endovascular neuro-radiologic surgery. Indications Radionecrosis Anaesthesia in neurosurgery. Complications. Pre- and post-operative care in neurosurgery

B.

Seminars

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

Management of craniocerebral trauma Management of supratentorial tumours Management of infratentorial tumours Management of epileptic seizures Management of spinal and spinal cord tumours Management of lumbo-sciatica and cervicobrachialgia Management of myelogmeningocele and encephalocele Management of hydrocephalus Management of spinal and spinal cord traumas Management of haemorrhagic syndromes : - Intracerebral - Subarachnoid Management of meningitic syndrome Management of pyogenic infections Management of surgical infections Management of intracranial hypertension syndrome Management of peripheral nerves lesions

C.

Practice

1. 2. 3.

Neurosurgical physical examination Fundus oculi. Normal and pathologic appearances. Ophthalmoscope handling Lumbar and cisternal punctures

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ventricular punction. Ventricular drainage. Lumbar drainage C.S.F. shunts. Valves and other systems. Surgical techniques Carotid and vertebral angiographic techniques Myelographic and ventriculographic techniques General neurosurgical technique. The operating theatre; proper behaviour in it. Washing and bandaging. Patient’s positions. Asepsis and antisepsis in neurosurgery. Wounds. Sutures. Neurosurgical instruments Haemos tasy in neurosurgery Neurosurgical microscope. Micro-instruments Evoked potentials. Cavitron. Laser. Stereotaxic instruments. Stereotaxic technique General technique of suprotentorial craniotomy General technique of infratentorial craniectomy General technique of laminectomy Postoperative care. Venous punctions and catheterisms. Usual medical treatments. Air pathways. Biologic controls

Lampiran 3

TAHAP KECEKAPAN DAN KEMAHIRAN YANG PERLU DICAPAI Fasa I - Tahun 1 Tahap kecekapan dan kemahiran yang diperlukan bagi calon-calon pada penghujung fasa I. 1. 2. 3. 4. 5.

Berupaya mengambil sejarah pesakit dengan baik dan cekap menjalankan pemeriksaan klinikal yang sempurna dengan cekap. Mempunyai asas sains perubatan neurologi yang baik Mempunyai asas perubatan klinikal dan surgeri yang baik terutama aspek-aspek surgeri neuro Berkeupayaan memberi resusitasi dan menstabilkan pesakit dengan cepat dan cekap Boleh menjalankan pembedahan asas neurotraumatologi.

Fasa II Tahun 2 dan 3 Tahap kecekapan dan kemahiran yang diperlukan bagi calon-calon pada penghujung Fasa II

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Berupaya memberi diagnosis-diagnosis kepada permasalahan pesakit dan berkebolehan melakukan penyelidikan dan pembedahan yang relevan Berupaya memberi rawatan kepada pesakit dalam kes-kes surgeri neuro dengan cekap dibawah pengawasan yang minima dan dapat menilai keupayaan diri sendiri. Berkeupayaan memberi interpritasi atau pemba caan serta jika perlu melakukan pemeriksaan radiologi neuro dengan tepat Berkebolehan menjalankan pemeriksaan bukan invasif Surgeri Neuro dengan baik dan tepat. Berkebolehan mengetahui situasi kerosakan otak dan dapat bertindak segera untuk memberi rawatan yang sepatutnya dengan ujian fisiologi neuro. Berkebolehan berkomunikasi secara efektif diantara rakan dan ahli-ahli jabatan yang lain.

Fasa III Tahun 4 Tahap kemahiran dan kecekapan yang diperlukan bagi calon-calon pada penghujung Fasa III 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Berkebolehan memberi rawatan kes-kes kecemasan surgeri neuro trauma dan stroke secara individu atau berkumpulan dengan baik. Berkebolehan memberi rawatan kecemasan surgeri neuro samada di luar hospital (pre hospital), di dalam hospital dan termasuk juga konsep pemulihan (rehabilation). Berkebolehan membincang dan membentang kes-kes atau tajuk-tajuk dalam bidang perubatan surgeri neuro dengan baik dan mendalam. Berkebolehan menjalankan tugas secara individu atau kumpulan. Mengetahui kekurangan diri dan keupayaan dalam memberi rawatan pesakit dimana keperluan untuk membuat rujukan kepada "sub-speciality" yang lain hendaklah dilakukan dengan segera. Berkebolehan menguruskan dan bekerja secara efektif semasa kemudahan terkenal Sentiasa mengetahui etika -etika yang berkaitan dengan perubatan surgeri neuro Berkebolehan memberi pengajaran dan tunjuk ajar kepada calon-calon junior sarjana perubatan surgeri neuro dalam bidang yang dipelajari.

Lampiran 5 STRUKTUR DISERTASI SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO) FASA

BULAN

DISERTASI

0-6 bulan

Membincangkan dan menetapkan tajuk & metodologi.

7-24 bulan

Mengumpul dan menganalisa data serta menyediakan disertasi

Fasa II

Fasa III

Menyiapkan dan menyerahkan disertasi 6 bulan sebelum menduduki peperiksaan ikhtisas.

Lampiran 6 KAKITANGAN AKADEMIK

1.

JABATAN NEUROSURGERI 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Prof. Madya Dr. Jafri Malin Datuk Haji Abdullah Dr. Johari Siregar Adnan (Pensyarah Kehormat)* Dr. Ahmad Khan (Pensyarah Kehormat)* Dr. Md. Saffari B. Md. Haspani (Pensyarah Kehormat)* Dr. Fadzli Cheah (Pensyarah Kehormat)* Dr. S. Baskaran (Pensyarah Kehormat)* Dato’ Dr. N. Arumugasamy (Pensyarah Kehormat)* Dr. Zurin Adnan (Pensyarah Kehormat)* Mr. Azmin Kass Rosman (Pensyarah Kehormat)* Proffessor Luc Calliauw, MD, Phd, University of Ghent, Belgium (Visiting professor).* Dr. Tom Van De Kerckhove, University of Ghent, Belgium (Visiting Lecturer). * Telah dihubungi secara personal dan bersetuju menjadi Pensyarah Kehormat.

2.

JABATAN ANESTESIOLOGI (2818) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3.

Prof Madya Dr. Nik Abdullah Nik Mohamad Dr. Wan Aasim Wan Adnan Dr. Mahamarowi Omar DR. Ghazaime Ghazali Dr. Shamsul Kamalrujan Hassan Dr. Saedah Ali Dr. Zolkipli Yahaya Dr. Nizar Abd. Jalil

JABATAN ANATOMI (2166) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prof. Madya Dr. Othman Mansor Dr. Myo Than Dr. Asma Hassan Dr. Vathasala Venkatesan Prof. Madya Hamiadji Tanuseputro Dr. Kin Myo Thu

4.

JABATAN FARMAKOLOGI (2715) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.

JABATAN FISIOLOGI (2835) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6.

Prof. Madya Zalina Ismail Prof. Madya Dr. R.G. Sirisinghe Prof. Madya Dr. Ernest T. Larmie Prof. Madya Dr. Shahsi L. Malik Prof. Madya Dr. Harbindar Jeet Singh Prof. Madya Dr. Amar Charteerjee - Sept 2000 Prof. Madya Dr. Md. Fazlul Karim - Sept 2000 Dr. Che Badariah Abd. Aziz Dr. Rahimah Zakaria Dr. G. Janardhana Rao

JABATAN IMMUNOLOGI (2157) 1. 2. 3.

7.

Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Noor Prof. Madya Dr. Syed Mohsin Syed Sahil Jamalullail Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Abd. Rahman Prof. MadyaDr. Zabidah Ismail Dr. Siti Amrah Sulaiman Dr. S. Sirachandran Raju Dr. Giriyappanavara Chandrasekar Rayappa Dr. Aida Hanum Ghulam Rasool Dr. Mohd. Suhaimi Abd. Wahab Prof. Madya Dr. Rusli Ismail

Prof. Madya Dr. Phua Kia Kien Prof. Madya Dr. Mustaffa Musa Prof. Madya Dr. Ishak Mat

JABATAN MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI (2602) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prof. Madya Dr Asma Ismail Prof. Madya Dr. Subramania Aiyar Dr. Azni Alias Prof. Madya Dr. Md. Radzi Johari Prof. Madya Dr. Rahman Nordin Dr. M. Ravichandran Dr. Fauziah Mohd Idris Dr. Mohd Zaki Salleh

8.

JABATAN OFTALMOLOGI (2585) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9.

JABATAN OBSTETRIK & GINEKOLOGI (1320) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

10.

Prof. Madya Dr. Mohd Shukri Othman Dr. Awang Nila Ismail Dr. Ishak Abd. Samad Dr. Abdul Rahman Abdullah Dr. Wan Abu Bakar Wan Yusoff Dr. Nik Mohamad Zaki Nik Mahmood Dr. Che Anuar Che Yaacob Dr. Nor Aliza Abdul Ghaffar Dr. Shah Reza Johan Noor Dr. Nik Hazlina Nik Hussain Dr. Siti Zaleha Abd. Rahim Dr. Che Rozemy Che Din

JABATAN ORTOPEDIK (2524) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

11.

Dr. Elias Hussein Dr. Abdul Mutalib Othman Dr. Mohtar Ibrahim Dr. Wan Hazabbah Wan Hitam Dr. Raja Azmi Mohd Nor Dr. Zaidun Kamari

Prof. Madya A. S. Devnani Dr. Nordin Simbak Dr. Abdul Halim Yusof Dr. Zulmi Wan Dr. Mohd Iskandar Mohd Amin Dr. Aidura Mutapa

JABATAN ORL/OTORHINOLARINGOLOGI (2093) 1. 2. 3.

Prof. Madya Dr. Mohamad Hamzah Prof. Madya Dr. Din Suhaimi Sidek Dr. Shahid Hassan

12.

JABATAN PATOLOGI (2131) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

13.

UNIT HEMATOLOGI 1. 2. 3. 4.

14.

Prof. Madya Normah Jamaluddin Dr. Narazah Mohd Yusof Dr. Rosline Hassan Dr. Rapiaah Mustaffa

JABATAN PATOLOGI KIMIA (2735) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

15.

Prof. Madya Dr. Noor Hayati Othman Prof. Madya Dr. Mutum Samerandra Singh Dr. Meor Zamari Meor Kamal Dr. Manoharan Madhavan Dr. Hasnan Jaafar Dr. Gurjeet Kaur

Prof. Madya Dr. Yasmin Anum Mohd Yusof Prof. Madya Dr. Faridah Haji Abdul Rashid Prof. Madya Dr. H.A. Nadiger Encik Nor Akmal Wahab En. Hasenan Nordin Dr. Nik Sariani Yaacob

JABATAN PERUBATAN (1448) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11.

Prof. Madya Dr. Abd. Aziz Baba Prof. Madya Dr. Wan Mohamad Wan Bebakar Prof. Madya Dr. Mokhtar Nor Prof. Madya Dr. Mahendra Raj Prof. Madya Dr. Zainal Darus Prof. Madya Dr. Nazmi Mohd Noori Dr. Ibrahim Abdullah Dr. Amir Hakim Basri Dr. kamaliah Daud Prof. Madya Mafauzy Mohamad

16.

JABATAN PEDIATRIK (2195) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

17.

JABATAN PSIAKTRI (2615) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

18.

Prof. Madya Dr. Quah Ban Seng Dr. Wan Asma Wan Ismail Dr. Sharifah Ainon Ismail Mokhtar Dr. Wan Maziah wan Mohd Dr. Rowani Mohd Rawi Dr. Fuziah Muhamad Zain Hanafi Prof. Madya Dr. Hans Amin Wan Rostenberghe Dr. Norizan A. Majid Dr. Mazidah Abd. Rashid Dr. Nik Zainal Abidin Nik Ismail Dr. Abd. Rahim Wong Abdullah Dr. Ariffin Nasir Dr. Zilfalil Alwi Prof. Madya Zabidi Azhar Mohd Hussin

Prof. Madya Dr. Mohd Razali Salleh Prof. Madya Dr. Azhar Md. Zain Dr. Hasanah Che Ismail Dr. N. Kumaraswamy Dr. Mohamad Najib Muhamad Alwi Dr. Mohd Jamil Yaacob Dr. Wan Mohd Rushidi Wan Mahmud

JABATAN PERUBATAN MASYARAKAT (2059) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Prof. Madya Dr. Rusli NordinKamaruzaman Wan Su Dr. Abdul Aziz Al-Safi Haji Ismail Dr. Daw Win Kyi Dr. Mohd Hashim Mohanad Hassan Dr. Tengku Mohammad Ariff Raja Hussin Dr. Razlan Musa Dr. Abdul Manaf Haji Abdul Hamid Prof. Madya Rahman Isa Dr. Mohd Rusli Abdullah Dr. Lin Naing @ Mohd Ayub Haji Mohd Sadiq Prof. Madya Zulkifli Ahmad

19.

JABATAN PENDIDIKAN PERUBATAN (2113) 1. 2.

20.

JABATAN PERUBATAN NUKLEAR, RADIOTERAPI DAN ONKOLOGI (1168) 1. 2. 3. 4.

21.

Prof. Madya Nurul Azman Mohd Alias Prof. Madya Ibrahim Lutfi Shuib Dr. Mahayidin Mohamad Dr. Haji Abd. Kareem Dr. Latifah Basheer Dr. abd. Rahman Mohd. Arif Dr. Noreen Norfarahin Abdullah

JABATAN SURGERI (2542) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.

23.

Prof. Madya Dr. Ahmad Zakaria Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Kamil Dr. Biswa Mohan Biswal Dr. Malik Mumtaz Gulam Sarvar

JABATAN RADIOLOGI/RADIODIAGNOSIS (1170) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

22.

Prof. Madya Dr. Rogayah Jaafar Dr. Ahmad Fuad Abd. Rahim

Prof. Madya Dr. Hashim Ibrahim Prof. Madya Dr. Jafri Malin Datuk Haji Abdullah Dr. Mohd Noor Gohar Rahman Dr. Zainal Mahmood Dr. Abd Hamid Mat Sain Dr. Ahmad Zahari Zakaria Dr. Myint Tun Dr. Shaiful Bahrun Hussin Dr. Mohd Kamal Yatiban Dr. Ahmad Sukari Abd. Halim

UNIT PERUBATAN KEMALANGAN DAN KECEMASAN 1.

Prof. Madya Kamarudin Jaalam

24.

UNIT HUMAN GENETIK 1.

25.

UNIT BIOSTATIK DAN EPIDEMIOLOGY 1.

26.

Dr. Nik Nor Azmi Mohd Yunus Dr. Amaluddin Ahmad Dr. Shaiful Bahari Ismail Dr. Razana Zakaria Dt Junita Shaaban

UNIT SAINS SUKAN 1.

30.

Dr. Anas Sjahroeddin Resang Prof. Madya Abdul Rani Shamsuddin

UNIT PERUBATAN KELUARGA 1. 2. 3. 4. 5.

29.

Prof. Madya Rashidah Shuib

UNIT BANK TISU 1. 2.

28.

Dr. Nyi Nyi Naiang @ Syed Hatim

UNIT WOMEN HEALTH DEVELOPMENT 1.

27.

Prof. Madya Mohd Nizam Isa

Prof. Madya Rabindarjeet Singh

UNIT HAIWAN 1.

Dr. Afifi Sheikh Abu Bakar

Lampiran 8 BUTIR-BUTIR PENILAIAN PEPERIKSAAN IKHTISAS I SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO) Bahagian

Format

Teori 40% Paper I

20%

2 jam

20%

3 jam

OSCE 20 station

10%

2 jam

Kes pendek 2 kes

10%

1 jam

Viva

10%

15 min/calon

MCQ 60 soalan Paper II MEQ/Esei

Klinikal 30%

PEPERIKSAAN IKHTISAS II SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO) Bahagian Teori 30%

Format

Paper I MCQ 60 soalan

15%

2 jam

15%

3 jam

Paper II MEQ/Esei

Lampiran 9

KEAHLIAN LEMBAGA PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

Naib Canselor USM - Pengerusi Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik) USM Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Pembangunan) USM Dekan, Pusat Pengajian Sains Perubatan, USM Dekan, Institut Pengajian Siswazah, USM Penga rah Pengamal Perubatan, KKM, Jln. Cenderasari, Kuala Lumpur. Pakar Perunding Neurosurgeri, Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Kerua Jabatan Neurosurgeri, Pakar Perunding Hospital Neurosurgeri Hospital Kuala Lumpur. Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya Medical Centre. Ketua Jabatan Neurologi Hospital Kuala Lumpur / Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Program Sarjana Perubatan Secara Sistem Terbuka Kementerian Kesihatan. Ketua Jabatan dan Pakar perunding Kanan Bedah, Jabatan Bedah HKL. Ketua Jabatan Surgeri, PPSP, USM. Ketua Jabatan Surgeri Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Timbalan Pustakawan, Perpustakaan Perubatan USM. Pemangku Pendaftar USM, Pulau Pinang.

Lampiran 10 Struktur Elektif

Tahun 1 Tiada Elektif

Elektif Sarjana Surgeri Neuro Tahun 2 Tahun 3

Tahun 4

Radilogi Neuro (max 3 bulan)

Pathologi Neuro (max 3 bulan)

Neurosurgeri Cerebrovascular

atau

atau

Atau

Pathologi Neuro (max 3 bulan)

Radiologi Neuro (max 3 bulan)

Pediatric

atau

atau

Neurofisiologi (max 3 bulan)

Neurofisiologi (max 3 bulan)

Atau Minimal Invasif Atau Functional Atau Skull base Atau Spine

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KUBANG KERIAN, KELANTAN

LAPORAN LEMBAGA PENGAJIAN

Untuk Mengkaji

SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO) MASTER OF MEDICINE (NEUROSURGERY)

BAHAGIAN I : AKADEMIK KANDUNGAN Matlamat 1.

Pengenalan

2.

Latarbelakang dan Justifikasi

3.

Objektif

4.

Struktur kurikulum

5.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran

6.

Pengawasan dan laporan kemajuan

7.

Sistem peperiksaan dan penilaian

8.

Penggantungan dari kursus

9.

Penangguhan pengajian

10. Penamatan Pencalonan 11. Syarat-syarat kemasukan 12. Permohonan kemasukan 13. Pendaftaran dan pembayaran yuran 14. Jangkaan pengambilan pelajar 15. Tempoh pengajian 16. Anugerah Ijazah Sarjana Perubatan Kecemasan 17. Tafsiran 18. Kurikulum/Sukatan Pelajaran 19. Staf Akademik & Tenaga Pengajar 20. Jawatankuasa Pengurusan Sarjana 21. Pengurusan Peperiksaan

BAHAGIAN 2 : IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KANDUNGAN 1. Implikasi Pengurusan Program 2. Keperluan fizikal Implikasi kewangan 4. Cara memenuhi keperluan

Lampiran 1. Lampiran 1

- Implikasi Kewangan Bagi Program Sarjana Perubatan.

2. Lampiran 2

- Struktur Program

3. Lampiran 3

- Tahap Kemahiran Yang Dicapai

4. Lampiran 4

- Suakatan Pelajaran Sarjana Perubatan

5. Lampiran 5

- Struktur Disertasi

6. Lampiran 6

- Staf Akademik

7. Lampiran 7

- Senarai Buku Rujukan Sarjana Perubatan

8. Lampiran 8

- Butir-butir Penilaian

9. Lampiran 9

- Keahlian Lembaga Pengajian Sarjana Perubatan (Surgeri Neuro)

10. Lampiran 10 - Struktur Elektif 11. Lampiran 11

- Buku Log

.

Lampiran 7

BUKU RUJUKAN NEUROSURGERY TITLE CHURCHIL LIVINGSTONE PUBLICATION 1. Brain Tumours 2. Fetaland neonatal and neurosurgery 3. Cancer in the nervous system 4. Pituitary tumors a handbook on management 5. Head Injury and post concussive syndrome 6. Disorders of voluntary muscle 7. Electrodiagnosis in Clinical Neurology 8. Electrodiagnosis in Clinical Neurology 9. Electromeyography in Clinical Practise 10. Neurology and general medicine : The neurological aspect of medical disorders 11. STORKE : Patholysiology Diagnosis and Management 12. Examination of The Cranial and pheripheal nerves 13. Evoke potentials in clinical testing 14. Botulinum Toxin Treatment of servical dystonia and Video 15. Microsurgical Dissection of the Cranial Base 16. Stereotactic and Image Directed Surgery of Brain Tumors 17. Handbook of Neurosurgery 18. Textbook of Neurosurgery MOSBY WOLFE 1. Electrodiagnistic medicine FA DAVIS 1. Electrodiagnosis in disease of nerve and muscle : principles and practise 2. Pheripheral Neurology : case studies in electrodiagnosis 3. Laboratory references for clinical neurophysiology

AUTHORS/EDITION/ISN/ YEAR Andrew H. Kaye. MBBS MD FRACS and Edward R. Laws MD, FACS ISBN 0443-04840-1 9 (1st Edition) 1995 Malcom I.Levene, Richard J. Lilford, Michael J. Bennet, Johanathan Punt ISBN 0-443039106 (2nd Edition) 1995 Victor A. Levin ISBN 0-443-0880-2 (1st Edition) 1995 Michael Powell, Stafford Lightman ISBN 0443 05214 X 1st Ed 1995 Matthew Rizzo, Daniel Tranel ISBN 0443 08964-7 1995 1st Edition Lord Walton , George Karpati, David Hilton Jones ISBN 0-443-04624-6th Ed 1995 Michael J. Aminoff (3rd Edition) ISBN 0-443-08795 1992 Michael J. Aminoff (3rd Edition) ISBN 0-443-08795 1992 Michael J. Aminof 1987 (2nd Edition) ISBN 0-443-08419-X Michael J.Aminoff 2nd Ed ISBN 0-443-08933-7 1994 Barnett et al 2nd Ed ISBN 0-443-0873-6-1992 ORRIN Devinsky and Edward Feldmann ISBN 0-443-08562-5 1988 Halliday AM 2nd Edition ISBN 0-443-04050-8 1993 Jankovic et al 1994 ISBN VHS/PAL 044307680-4 John Diaz Day ISBN 0-443-07550-6 David G.T. Thomas 1993 ISBN 0443-044457 Greenberg Volume 1 ISBN 0-96263824-3-9 Mcgraw Hill 1998 ISBN 0-07-079790-0 Danel Dimitri ISBN 1-56053-071-5 J. Kimura, 2nd Edition ISBN 5342-5-1989 Jay A. Liveson MD, 2nd Edition ISBN 5652-3,1991 Jay A. Liveson, Dong M. Ma

ISBN 5651-3, 1992 RAVEN PRESS 1. Evoked potential in clinical medicine 2. Serebrovascular Disease APPLETON AND LANGE 1. Clinical neurology CHAPMAN AND HALL 1. Memorix Neurology BUTTERWORTHS 1. Atlas of Huaman Spinal Cord Evoked Potential 1995 RAVENRAVEN- LIPPINCOLT 1. Brain tumours in children : Principles of diagnosis and treatment WB SAUNDERS 1. Neurological surgery 5 volumes 2. Operative neurological techniques : Indications methods and result 3. Atlas of Cranial base surgery 1995 Pediatric neurosurgery, of the developing nervous system cheek 1994 4. Nerve injuries : Operative results formajor nerve injuries, entrapments and tumors 1995 5. Atlas of operative microneurosurgery : Vol 1 Aneurysms and arteriovenous malformation 1994

Chiappa 3rd Ed ISBN 0-397-51659-2 H. Hunt Batjer ISBN 0-397-51661-4 Michael Aminoff David A. Greenberg Rogers P. Simon ISBN 08385-1383-2 A1383-7 P. Berlit 1996 0-412-56070-4 Milan R.Dimitrijevic, John A. Hatler ISBN 07506-0064-7 Michael E. Cohen and Patricia K. Duffner 1994 ISBN 0-7817-0064-7 Edited by Julian R. Vonmans 4th Edtion WB Saunders Schmidek and sweet, 3rd edition 1995 Sammii, Cheatham and Becker Meyer, Occlusive cerebrovascular disease 2nd Ed 1994

GEORGE THIEME 1. Approaches in neurosurgery : Central and pheripheral nervous system

I. Mohsenipur, W.E. Goldhann, J. Fischer, W. Platzer A. Pomaroli 1995 ISBN 3-13-100241-7 2. Intramedullary spinal cord tumours Georges Gischer, Jacques brotchi 1996 ISBN 313-101871-2 3. Atlas of Temporal Bone and Lateral Skull Base Surgery M. Sanna, E.Salleh, A. Russo, A. Taibah 1995 ISBN 3-13-101091-6 4. Techiniques in spinal fusion and stabilization Patric W. Hitchon, Vincent C Traynelis Setti S, Rengachary 1995 ISBN 3-13-100131-3 5. Craniofacial anomalies; growth and development James T. Goodrich, Craig D. Hall 1994 from a surgical perspective ISBN 3-13-100431-2

A.

B.

Journal Yang Sudah Ada i.

Journal of Neurosurgry semenjak 1986

ii.

Journal of Neurology, Neurosurgery

iii.

Neurosurgery semenjak 1986

iv.

British Journal of Neurosurgery semenjak 1986

Journal Yang Perlu Dilanggan i.

Stereotactic, Functional Neurosurgery (Karger)

ii.

Journal of Paedeatric Neurosurgery

iii.

Child Nervous System

iv.

Acta Neurochirurgica

v.

Journal of Clinical Neurosciences

TEXT BOOKS RECOMMENDED FOR PHASE 1 M MED (NEURO SURGERI) Available in the Library of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

PRINCIPLES OF SURGERY AND SURGICAL MANAGEMENT SURGICAL MANAGEMENT - O’Higgins, Chisholm & Williamson - 2nd Edt. 1991 ESSENTIAL SURGICAL PRACTICE - Cuschieri, Giles & Moossa - 2nd Edt. 1988 NEW AIRD’S COMPANION IN SURGICAL STUDIES - Burnand & young - 3rd Edit. 1992 SURGICAL PATHOLOGY PATHOLOGY FOR SURGEONS - Watt & Spence - 2nd Edit. 1993 PRINCIPLES OF PATHOLOGY IN SURGERY - Myers, Marshall & Freidin - 1980 PATHOLOGY IN SURGICAL PRACTICE - hadfield, Hobsley & Morson - 1985 AIDS TO PATHOLOGY - Dixon M, - 3rd Edit. 1986 CRITICAL CARE & APPLIED PHYSIOLOGY CLINICAL PHYSIOLOGY - Campbell, Dickinson, Slater, Edwards & Sikora - 5th Edit 1984 INTENSIVE CARE - A CONCISE TEXT BOOK - Hinds - 1987 HANDBOOK OF CRITICAL CARE - Berk & Sampliner - 3rd Edit 1990 SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF SURGERY - Kyle & Carey - 4th Edit. 1989 INTENSIVE CARE MANUAL - Oh t, 3RD Edit. 1990

Lampiran 11

BUKU LOG

UNTUK

SARJANA PERUBATAN (SURGERI NEURO)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA _____________________________________ _

LOG BOOK

FOR

MASTER MEDICINE (NEUROSURGERY)

UNIVERSITY SCIENCE MALAYSIA

PANDUAN * (Buku log yang dianggap memuaskan akan diteliti oleh jabatan sebelum Kandidat dibenarkan mengambil peperiksaan) A. Melakukan pembedahan tanpa supervisi B. Melakukan pembedahan dengan supervisi C. Menjadi pembantu pertama D. Menjadi pembantu kedua E. Melihat sahaja.

Tahun 1

I) Trauma II) Infection III) Hydrocephalus IV)Haemorraghe

A 10 5 5 5

B 10 5 5 5

C 10 5 5 5

D 5 3 3 3

E 5 2 2 2

JUMLAH 40 20 20 20

A 20 20 20 10 5 0 0 0

B 5 5 5 5 5 5 5 0

C 0 0 0 0 0 5 5 10

D 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 25 25 15 15 10 5 5 10

0

0

10

0

0

10

Tahun 2 & 3

i) Trauma ii) Infection iii) Hydrocephalus iv) Haemorraghe v) Spine vi) Tumour vii)Vascular viii)Stereotactic / endoscopic viiii) Minimal Invasive

Tahun 4

i) Radiosurgery ii)Aneurysm iii) Tumours iv) Spine v) Functional

Trauma

Extracranial

Luka-luka kepala dan muka

Tempurung

Maxillofasial

Intracranial

Intracranial extradural

Intracranial intradural

Nama

No. Pendaftaran

A 5 5 10 10 0

B 5 10 10 10 0

Jenis Pembedahan

C 0 0 0 0 5

D 0 0 0 0 0

Taraf

E 0 0 0 0 0

Tarikh

JUMLAH 10 15 20 20 5

Komen

Tanda Tangan

Nama

No. Pendaftaran

Jenis Pembedahan

Taraf

Tarikh

Komen

Tanda tangan

Nama

No. Pendaftaran

Jenis Pembedahan

Taraf

Tarikh

Komen

Tanda tangan

Intracerebral

Hydrocephalus

Endoscopic

New V-P shunt

Revision V-P shunt

Removal (Block)

Lumboperitoneal External Ventricular Drainage

Reservoir Drainage Subcutaneous Drainage Spontaneous Intracerebral Haemorraghe Evacuation burrhole

Evacuation

Cranio/craniectory

Stereotactic evacuation

Infections

Removal of shunts

Subdural empyema

Meningitis

Encaphalitists

Brain abscess

Other

Congenital abnormalities

Spine

Decompression

Nama

Fixation

No. Pendaftaran

Jenis Pembedahan

Taraf

Tarikh

Komen

Tanda tangan

Syringomyelia

Graft

Minimal invasive

Tumour

Biopsy

Ghonias

Metastasis

Others

Vascular

Aneurysm

Arterievenous Malformation

Others

Nama

Stereotactic

No. Pendaftaran

Jenis Pembedahan

Taraf

Tarikh

Komen

Tanda tangan

Endoscopic

Minimal invasive

Radiosurgery

Functionsl

Intensive Care Management

Intracranial Pressure

Subcapital Punture/ lumbar punture

Jagular Oximatry

EEG

Evoke Potential

Nama

Transcranial Doppler

No. Pendaftaran

Jenis Pembedahan

Taraf

Tarikh

Komen

Tanda tangan

Tissue Oximetry

Neuroradiology

Cerebral Angiogram

Myelogram

Brain

MRI

Spine

Others

Brain CT scan Spine

Others

Nuclear Imaging

Ultrasound Brain

Nama

Interventional

Neurology

No. Pendaftaran

Jenis Pembedahan

Taraf

Tarikh

Komen

Tanda tangan

Trauma

Infection

Vascular

Degeneration

Spine

Others

General Surgery

Minor

Major

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA

ORAL

Tajuk

Tempat

Tanda tangan

Tarikh

POSTER

Tajuk

Tempat

JOURNAL

KULIAH

SEMINAR

Tarikh

Loading...

SURGERI NEURO - Neurosurgical Division, USM.

CADANGAN Sarjana Perubatan (SURGERI NEURO) MASTER IN MEDICINE (SURGERI NEURO) DI Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia ___________...

130KB Sizes 14 Downloads 20 Views

Recommend Documents

Patient Portal - Neurosurgical Associates
If you have already registered with our NextMD portal click HERE or go to www.nextmd.com. Enrolling in the NextMD Patien

Neuro 04
de ruptura aneurismática foi avaliado e comparado a variáveis pré-operatórias como história médica pregressa, condição c

Neurosurgical Rescue of Bradycardia Induced by Intracerebral
A44-year-old female initially presented to the Sunny- brook Odette Cancer Centre in 2003 with pathology- confirmed 2.2cm

Neuro muscular - Documents - 123Slide.Org
Oct 20, 2017 - Sistem Neuromuskular Sistem Neuromuskular Tiga komponen utama Neuromuskular Nerve Neuromuscular junction

Cranial Couple | GUIDES NEURO
Introduction The cranial, son nervios que están comunicación con el encéfalo y atraviesan los orificios de la base de

Sistema Neuro-Endocrino
Oct 24, 2008 - Su función es la de servir como vía de comunicación entre un hemisferio cerebral y otro, con el fin de

Insurance - Neuro Spinal Hospital
Name of Insurance Company, Direct Settlement For. UAE INSURERS, Outpatient Services, Inpatient Services. Abu Dhabi Natio

FKIP USM - LPPM USM - Universitas Serambi Mekkah
Mar 8, 2013 - HALAMAN PENGESAHAN. PENELITIAN HIBAH BERSAING. 1. Judul: Model Pengembangan Metode Realistiks dalam Pembel

Untitled - USM
Sungai Batu has been declared a National Heritage Site in year 2013. In short, the centre's research activities have gen

editorial - USM
budaya, tamadun dan agama. Makalah pertama membincangkan isu toleransi agama dan hubungan antara agama. Berdasarkan anal